Deklaracja udziału i sposobu glosowania w referendum

W kolejnych sondażach i pogłębionych badaniach jakościowych ustalono, że zarówno w sprawie udziału w referendum, jak i w deklaracjach sposobu glosowania istnieją istotne różnice między środow iskami rolników i przedsiębiorców. (Należy pamiętać, że rolnicy stanowią specyficzną grupę przedsiębiorców prowadzących własne gospodarstwa rolne.) Zachowując przyjęty w badaniu Pentora (Pentor/03/4) podział na rolników i przedsiębiorców stwierdzono, że deklaracje za członkostwem przedsiębiorcy wyrażali dwukrotnie częściej niż rolnicy. W części jakościowej tego samego badania, opartego na informacjach pozyskanych metodą wywiadu grupowego, ustalono, że źródłem pozytywnych postaw wśród przedsiębiorców jest nadzieja, że now’a „unijna rzeczywistość” okaże się lepsza niż obecna. Podjęta przez respondentów decyzja „za” była podyktowana także troską o przyszłość własnych dzieci, przekonaniem, że otworzą się przed nimi nowe możliwości, a ich standard życia ulegnie znacznemu podwyższeniu. W przekonaniu badanych, Polska samodzielnie, bez pomocy funduszy unijnych, nie dorówna gospodarczo krajom Europy Zachodniej.

Ujawnione różnice znalazły potwierdzenie w deklaracjach udziału i sposobu głosowania w referendum. Przeciwnicy akcesji argumentowali, że wejście Polski do Unii będzie niekorzystne dla rolnictwa oraz dla całego kraju, który zostanie zdominowany i zamieniony wyłącznie w rynek zbytu dla towarów unijnych.

Zwolennicy akcesji uzasadniali natomiast pozytywne nastawienie wobec Unii odwołując się do dwóch argumentów’ – pierwszy dotyczył tego, że wejście Polski do Unii jest decyzją, która będzie miała pozytywne skutki dla następnych pokoleń. Twierdzono, że może ich dzieci albo wnuki zyskają możliwości kształcenia się i pracy na Zachodzie oraz staną się obywatelami Europy, żyjącymi na poziomie zbliżonym np. do Austriaków czy Niemców. Drugi argument opiera! się na przekonaniu, że wstąpienie Polski do UE jest wyborem mniejszego zła.

U podstaw tej ostatniej argumentacji leżało przekonanie, że Polska jest za mała i zbyt słaba gospodarczo, aby pozostać poza szerszymi międzynarodowymi strukturami społeczno-gospodarczymi. Respondenci byli ponadto przekonani, że wkrótce zostaniemy otoczeni przez państwa należące do Unii i w związku z tym nie będąc członkiem UE nasz kraj i tak zostałby zmuszony do przestrzegania reguł narzuconych przez międzynarodowe otoczenie. Natomiast będąc w Unii zyskamy przynajmniej możliwość wypowiedzenia się i łatwiejszej obrony własnych interesów.

Leave a Reply