Definicja studiów europejskich

– Dla celów niniejszego Zalecenia, Studia Europejskie definiuje się jako:

a. studia nad ponadnarodowymi, międzyrządowymi i innymi międzynarodowymi instytucjami, politykami i praktykami stosowanymi w Europie

b. studia nad międzynarodowymi stosunkami w ramach instytucji europejskich, a także studia porównawcze dotyczące stosunków międzynarodowych państw europejskich z instytucjami łub państwami pozaeuropejskimi

c. studia porównawcze nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym, społecznym, intelektualnym i kulturowym rozwojem społeczeństw europejskich

d. studia na temat dotychczasowego wpływu procesów transnarodowych na społeczeństwa europejskie.

Główne przedmioty studiów’ to nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia i historia. Studia Europejskie powinny jednak mieć charakter interdyscyplinarny, co wymaga znajomości przynajmniej jednego języka obcego oraz wiedzy z zakresu filozofii, geografii, ochrony środowiska, socjologii, literatury i sztuki, a nawet historii nauki. Celem studiów jest nie tylko gromadzenie wiedzy z różnych dziedzin, lecz także stymulowanie różnorodnych sposobów myślenia.

– Zasady ogólne

a. Programy Studiów’ Europejskich powinny oferować wiedzę na temat struktury i mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, europejskich tradycji i historii powszechnej, a także kształcić umiejętności w zakresie języków obcych i przekazywać wiedzę na temat życia obywatelskiego w Europie, przy jednoczesnym upowszechnianiu podstawowych wartości, takich jak: poszanowanie praw człowieka oraz indywidualnych swobód, tolerancja i zrozumienie dla innych, ochrona mniejszości oraz aktywny udział w życiu demokratycznym.

b. Studia Europejskie powinny być dostosowywane do potrzeb szerokiego kręgu odbiorców, poprzez jednoczesne prezentowanie różnych punktów widzenia oraz poszanowanie zróżnicowania kulturowego, umożliwiając tym samym postrzeganie i prezentowanie Europy w wymiarze zarówno jednostkowym, jak i pluralistycznym.

c. Choć ważne jest, aby Studia Europejskie wiązały się z perspektywą kariery zawodowej, równie ważne jest zachowanie ich specyfiki kulturowej i obywatelskiej: powinny nie tylko przekazywać umiejętności (know-how), ale również rozwijać zdolność krytycznego myślenia, zwiększać poczucie wspólnoty europejskich wartości kulturalnych oraz wspierać budowanie demokratycznego obywatelstwa.

d. W celu opracowania zróżnicowanych, ściśle określonych i powszechnie uznawanych programów Studiów Europejskich należy stosować poniższe zasady:

– niezależność kadry akademickiej oraz instytucji naukowych

– współdziałanie sektorów’: prywatnego i państwowego

– kształcenie w dziedzinie demokratycznego obywatelstwa, do czego Studia Europejskie są szczególnie predestynowane.

Leave a Reply