Czynne prawo wyborcze

Zgodnie z polską Konstytucją, czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje – tak jak, zgodnie z Kartą, wszystkim obywatelom Unii – oczywiście każdemu obywatelowi RP (art. 62 i 99). Jedyne ograniczenia wynikają z cenzusu wieku (co do czynnego prawa wyborczego wymogiem jest ukończone 18 lat najpóźniej w dniu glosowania, a w przypadku prawa biernego odpowiednio 21 lub 30 lat ukończone w dniu wyboru do Sejmu i Senatu) lub są wynikiem prawomocnego orzeczenia sądowego (prawo wybierania nie przysługuje osobom ubezwłasnowolnionym, pozbawionym praw publicznych albo wyborczych).37 W art. 39.2

Czynne prawo wyborcze dotyczy udziału w referendum oraz prawa wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego.

Karty odnoszącym się do wyborów do Parlamentu Europejskiego podano ponadto katalog cech opisujących te wybory (przymiotniki wyborcze): są one powszechne i bezpośrednie, odbywające się w glosowaniu wolnym i tajnym. W Konstytucji w odpowiednich artykułach definiuje się wybory do Sejmu jako powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywające się w glosowaniu tajnym (art. 96. ust. 2), a do Senatu jako powszechne, bezpośrednie i odbywające się w glosowaniu tajnym (art. 97, ust. 2). Występują tu więc różnice, które nie oznaczają jednak, iż chodzi o odmienny system wyłaniania cia! przedstawicielskich. Karta mówiąc o glosowaniu wolnym jedynie podkreśla znaczenie swobodnego udziału w wyborach (chodzi tu zarówmo o swobodne oddanie głosu, jak i o szeroko pojęte kandydowanie). Natomiast brak w Karcie przymiotnika określającego sposób rozdzielania mandatów (większościowy, proporcjonalny) jest spowodowany faktem uzależnienia tej czynności od przepisów prawa krajowego. Brak przymiotnika „równość” wynika z tego, iż liczba mandatów przypadających na liczbę głosujących w danym państwie członkowskim jest z góry ustalona, przez co można temu rozwiązaniu zarzucić brak równości materialnej (pomimo tego, że przydzielając głosy starano się przede wszystkim uwzględnić liczbę ludności zamieszkującą dane państwo).38

Leave a Reply