Czym jest jednolity rynek Unii Europejskiej?

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, nazywany jest również jednolitym rynkiem. Do momentu wejścia w życie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE) używane było jedynie określenie „wspólny rynek”. Po roku 1987 pojawiło się określenie „rynek wewnętrzny”, które potem zostało również przejęte przez Traktat z Maastricht.

Obecnie pojęcia „rynku wewnętrznego” i Jednolitego rynku” są używane zamiennie. Podstawy jego funkcjonowania zostały zdefiniowane w art. 14 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (według jednolitego tekstu z 2002 r.). Przepis ten precyzuje, iż „Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, na którym zgodnie z postanowieniami Traktatu zostaje zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitałów ”.6

Rynek wewnętrzny jest integralnym elementem pierwszego filaru Unii Europejskiej, dotyczącego polityki gospodarczej i walutowej. Zapewnienie odpowiedniej koordynacji polityki w zakresie swobodnego przepływu kapitału i zasobów pracy jest jednym z kluczowych elementów’, które umożliwiają Unii realizowanie jej głównego celu, jakim jest .,zapewnienie zrównoważonego i trwałego postępu społeczno-gospodarczego”.’ Celem procesu integracji jest więc polepszanie warunków życia mieszkańców Europy poprzez podnoszenie ogólnego dobrobytu. Osiąganie tego celu oznacza konieczność zapewnienia odpowiedniego postępu gospodarczego, utrzymywania niskiego poziomu bezrobocia oraz stworzenia systemu zabezpieczeń socjalnych.

Leave a Reply