Czym jest jednolity rynek Unii Europejskiej? cz. II

Właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego winno wpływać na poprawę wyników gospodarczych państw członkowskich oraz pozytywnie oddziaływać na przemieszczanie się czynników produkcji. Ma to bezpośredni związek ze zwiększaniem skali produkcji, co pozwala na większą efektywność gospodarowania. Poprawia się także jakość towarów i usług w wyniku istnienia silnej konkurencji na ponadnarodowym rynku.

Korzystają z tego przede wszystkim obywatele, którzy bezpośrednio mogą odczuć zalety związane z funkcjonowaniem mechanizmów jednolitego rynku. Dzięki istnieniu wspólnej waluty euro, łatwiej jest porównać ceny oraz płace w poszczególnych krajach „Piętnastki”. Lepsza jest także informacja o możliwościach wykonywania określonej pracy i skali wynagrodzenia.

Jednolity rynek oznacza również doskonalsze mechanizmy ochrony konsumentów’ przed potencjalnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z zakupu danego towaru czy usługi. System kontroli przestrzegania norm został stworzony w taki sposób, aby skutecznie działać wewnątrz jednolitego rynku, a nie tylko w momencie przekraczania granic narodowych przez towar. Oznacza to, iż istnieje określony mechanizm certyfikacji, który pozwala wprowadzić na rynek tylko towaiy spełniające wymagania określone przepisami europejskimi. W każdym kraju wymagania są takie same, co oznacza, że towar uznawany za bezpieczny w jednym państwie jest dopuszczany do sprzedaży na terytorium całej „Piętnastki”.

Leave a Reply