Członkostwo w Unii Europejskiej

Warto jednak pamiętać, że członkostwo w Unii Europejskiej tworzy jedynie pewne szanse i otwiera nowe możliwości, które mogą się rozmaicie przekładać na rozwój Polski. Zróżnicowane doświadczenia państw UE wskazują, że ich wykorzystanie zależy w dużej mierze od wypracowania i realizacji własnej koncepcji rozwoju, przeprowadzenia reform politycznych i instytucjonalnych, które mogą pozytywnie zdyskontować szanse (i zmniejszyć zagrożenia) jakie dla Polski niesie integracja europejska i globalizacja. Szczególnie ważna staje się odpowiedź na pytanie, jakie działania należy podjąć, by po wejściu do Unii rozwijać się raczej na podobieństwo Irlandii symbolizującej sukces niż Grecji traktowanej jako przykład zmarnowanych szans integracji.47 W tym kontekście niezbędne jest uwzględnianie specyfiki i zróżnicowania wzorców transformacji w Polsce, jak i interpretacji rozwoju naszego kraju w sposób wykraczający poza wąskie ramy paradygmatu modernizacyjnego, korzystanie także z innych inspiracji teoretycznych oraz doświadczeń państw, które posługiwały się odmiennymi strategiami działań dostosowujących je do wymogów nowych wyzwań.

Leave a Reply