Co wymaga zmian

Powyższe uwagi nie oznaczają, iż w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego nie dałoby się znaleźć także słabszych punktów, choć często leżą one w innych miejscach niż wskazują na to niektórzy’ z jej krytyków.

Relatywnie krótki czas jej stosowania uwidocznił skalę problemu, jakim są w znaczącej części niezgodne ze stanem faktycznym dane ewidencji gruntów oraz nieaktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z tego m.in. powodu ograniczenia ustawowe objęły także niektóre spośród transakcji, które w ogóle nie powinny im podlegać. Są to umowy sprzedaży gruntów, na których znajdują się różne budynki mieszkalne lub gospodarcze, często nie wchodzące nawet w skład gospodarstw rolnych. Można się z tego względu zastanawiać, czy rzeczywiście niezbędne jest zastosowanie przepisów o pierwokupie państwowym do transakcji sprzedaży także niewielkich obszarowo działek gruntów’ rolnych. Agencja z reguły i tak nie będzie korzystać ze swego uprawnienia w takich przypadkach. Wprowadzenie granicy np. 1 ha, jako minimum podlegającego temu prawu, wyłączyłoby spod kontroli prawie 80% transakcji. Są to grunty rolne o tak małym obszarze, że większość z nich nie ma istotnego większego znaczenia dla przyszłych przemian strukturalnych,

Jest oczywiste, że szczegółowe zapisy ustawy były przedmiotem długich sporów między politykami reprezentującymi interesy różnych grup wyborców. Szczególne kontrowersje budziło określenie kryteriów charakteryzujących osoby, które byłyby wyłączone spod prawa pierwokupu państwowego, a tym samym uprzywilejowane w dostępie do gruntów rolnych. W tym zakresie trudno o rozwiązania dobre, a zarazem akceptowane przez główne ugrupowania parlamentarne. Nie była to pierwsza dyskusja na ten temat – wystarczy przypomnieć, jakie trudności napotkano w trakcie prac parlamentarnych nad projektami ustawy o gospodarstwie rodzinnym, które nigdy nie zostały’ sfinalizowane.

Leave a Reply