Cel ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Zainteresowanie ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z 1 I kwietnia 2003 r., okazywane w licznych wypowiedziach i komentarzach, powinno sprzyjać wdrożeniu w’ życie jej postanowień. Niestety, wyraża się ono także poprzez te publiczne wypowiedzi, które – zamiast wyjaśniać sens i cel tej regulacji – usiłują wytworzyć wokół niej klimat podejrzliwości i nieufności do intencji ustawodawcy. Przyczyniają się do tego zwłaszcza te głosy, które podważają celowość ustawy.1

Nietrudno zauważyć, że tego rodzaju komentarze nie powstają na tle zastrzeżeń czy wątpliwości co do precyzji szczegółowych zapisów ustawy. Zmierzają one do jej zdyskwalifikowania jako aktu prawnego mającego służyć zamierzonym przez ustawodawcę celom. Autor jednej z cytowanych opinii dostrzega w niej głównie zagrożenie, jak to określa, „korupcjogenne”. Z uwagi na brak argumentów merytorycznych uzasadniających tego rodzaju poglądy, trudno z nimi polemizować.

Jest znamienne, że szczególnie dużo zastrzeżeń wobec ustawy wniosły osoby związane z kręgiem pośredników w obrocie nieruchomościami. Jest tak być może dlatego, że ustawa stwarza możliwości zidentyfikowania tych nabywców gruntów rolnych, którzy kupują je w innych celach niż prowadzenie gospodarstwa rolnego. Nie chodzi tutaj o pojedyncze przypadki zakupu przez osoby zamieszkujące w mieście gruntów np. na cele rekreacji. Chodzi o perspektywę ujawnienia tych, którzy – korzystając z dotychczasowej swobody obrotu gruntami – stali się właścicielami wielu takich nieruchomości.

Leave a Reply