Cel ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego cz. II

Na podobnym gruncie wyrastają spekulacyjne rozważania na temat genezy ustawy, jak np. sformułowania: „lak naprawdę uchwalenie ustawy było odpowiedzią tut obawy co do wykupienia ziemi rolnej przez cudzoziemców”d Sugestia taka niedwuznacznie stwierdza, że jeśli obawy były przesadne, to zapewne i ustawa jest zbędna.

Dlatego należy wyjaśnić, że – choć moment uchwalenia ustawy miał niewątpliwie z.wiązek z procesem integracji – ustawa nie jest instrumentem, za pomocą którego można będzie eliminować cudzoziemców jako potencjalnych nabywców gruntów rolnych w Polsce. Przesądzają o tym zobowiązania negocjacyjne, a zwłaszcza treść Traktatu Akcesyjnego. Trzeba przy tym pamiętać, że uzyskaliśmy najdłuższy ze wszystkich krajów przystępujących okres przejściowy, w trakcie którego mamy nadal prawo stosowania wobec obywateli UF. przepisów o nabywaniu gruntów przez cudzoziemców. Dotychczas skutecznie zabezpieczały nas one przed wykupem ziemi rolniczej. Dopiero po upływie wynegocjowanego okresu przejściowego (12 lat) wobec obywateli UE znajdą w pełni zastosowanie takie same kryteria, jak wobec polskich obywateli.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego będzie służyć poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Jej zasadniczy cel nie powinien budzić tego rodzaju wątpliwości, tym bardziej że swym intencjom ustawodawca dał wyraz w treści ustawy (art. 1). Z tego przede wszystkim punktu widzenia należałoby dokonywać oceny jej roli i znaczenia. Ustawa stwarza jeden z najistotniejszych warunków niezbędnych do tego, aby procesowa pożądanych przemian strukturalnych nadać właściwy kierunek, a w przyszłości także umożliwić zwiększenie ich dynamiki.

Leave a Reply