Bieda i dostatek

O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa 2002. ideologii nowego establishmentu nie mającej wiele wspólnego z faktycznym położeniem i warunkami życiowymi społeczeństwa polskiego.

Proces>’ zmian po 1989 r. przebiegają według różnych wzorców, które mają charakter wielokierunkowy. Wyraźnie odbiegają one od normatywnego modelu przekształceń ustrojowych i społecznych z początku transformacji. Wzorzec modernizacyjny stał się faktycznie zaledwie jednym z wielu wzorców zmian. Potwierdzają to wskaźniki rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach kraju, położenie różnych grup społeczno-zawodowych, a także ewolucja preferencji politycznych Polaków, w tym znaczące wpływy tendencji antysystemowych, które można rozpatrywać jako przejaw frustracji związanej z niezrealizowanymi obietnicami szybkiego zbliżenia się Polski do krajów UE. Z punktu widzenia odbioru społecznego, zbliżenie to objęło bowiem jedynie część Polaków, Ma też ono charakter wysoce wybiórczy, rozkładający się bardzo odmiennie w wymiarach przestrzennych (regiony, województwa, duże aglomeracje, wieś), klasowo-warstwowych i zawodowych (status własnościowy, dochody, prestiż, dostęp do edukacji, Internetu), a także generacyjnych i innych (pokoleniowe zróżnicowania szans i możliwości życiowych, „wypchnięcie” kobiet z rynku pracy, uczestnictwo w obiegu kulturowym).

Leave a Reply