BIBLIOGRAFIA EUROPEJSKA

Obserwujemy systematyczny, znaczący wzrost roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, który jest wynikiem konsekwentnie realizowanego przez nią planu integracyjnego oraz rosnącego oddziaływania jej polityki zewnętrznej. Jako unikatowa organizacja międzypaństwowa, Unia jest wysoce specyficznym uczestnikiem stosunków międzynarodowych, gdyż posiada zarówno typowe atrybuty organizacji międzynarodowej, jak też pewne podobieństwa do państwa. Nie jest więc łatwym zadaniem udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakim aktorem stosunków międzynarodowych (w pełni znaczenia tych słów) jest Unia Europejska?

Autor omawianej pracy stawia sobie za cel ukazanie aktywności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych poprzez analizę odgrywanych przez nią ról międzynarodowych. Na bazie tej naukowej obserwacji rozpatrywana jest hipoteza, że Unia Europejska staje się już wszechstronnym i globalnym aktorem stosunków międzynarodowych.

Pod względem struktury książka składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów, zakończenia, obszernej bibliografii i pomocnego indeksu nazwisk. Podejmuje ona analizę trzech podsystemów polityki zewnętrznej IJE: polityki wspólnotowej (zewnętrzne polityki ekonomiczne), Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Rozdział i: „Budoyvanie unii politycznej państw Wspólnoty Europejskiej: od Planu Schumana do Traktatu z Maastricht” jest wprowadzeniem do poruszanej problematyki, ukazując przedsięwzięcia państw Europy Zachodniej w zakresie procesów integracji. Scharakteryzowane są tu pierwsze plany integracyjne (Schumana i P!evena), projekty Europejskiej Wspólnoty Politycznej, utworzenie EWWiS, EWG i Euratomu, plany Foucheta, ustanowienie i rozwój Europejskiej Współpracy Politycznej (w tym kolejne raporty: Luksemburski, Kopenhaski, Tindemansa, Londyński), projekty utworzenia Unii Europejskiej (Uroczysta Deklaracja o Unii Europejskiej, projekt Parlamentu Europejskiego, Raport Dooge’a), Jednolity Akt Europejski, początki współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz utworzenie Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Maastricht.

Rozdział II: „Mechanizm wspólnotowej polityki zagranicznej” wyjaśnia kwestie terminologiczne, przedstawia podstawy traktatowe oraz omawia system decyzyjny i instrumenty tej polityki. Problematyka dotyczy skomplikowanych mechanizmów zewnętrznych polityk ekonomicznych realizowanych w pierwszym filarze UE przez Wspólnotę Europejską, nazywanych stosunkami zewnętrznymi. Ustosunkowując się do realizowanych metodą wspólnotową zewnętrznych polityk: handlowej, pomocy rozwojowej i humanitarnej, a w pewnym zakresie też w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i ochrony środowiska, autor opowiada się za stosowaniem określenia „wspólnotowa polityka zagraniczna”.

Leave a Reply