Bariery w handlu

Zgodnie z art. 30 Traktatu WE. czyni przepisy takie muszą zawierać uregulowania proporcjonalne do celu, jaki ma być osiągnięty. Regulacje te mogą być zaskarżone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez inne państwa członkowskie lub Komisję Europejską jako stwarzające bariery w swobodnym przepływie towarów.

Nowe bariery w handlu, wynikające z przyjmowania różniących się od siebie krajowych norm i przepisów, mogą zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie procedury’ notyfikacji norm i przepisów’ technicznych. Oznacza to, iż państwo członkowskie zamierzające przyjąć w swoim ustawodawstwie nowy przepis techniczny lub normę zobowiązane jest do zgłaszania Komisji Europejskiej i krajom członkowskim projektów tych przepisów i norm tak, aby mogły one zgłosić swoje uwagi. Po upływie określonego w dyrektywie terminu, w przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu, zaproponowane przepisy lub normy mogą być przyjęte.

W obszarach, w których nie jest możliwe stosowanie zasady wzajemnego uznawania (np. ze względu na zbytnie rozbieżności w prawodawstwie państw członkowskich) ograniczenia w swobodnym przepływie towarów mogą zostać wyeliminowane również poprzez harmonizację techniczną na poziomie Wspólnoty.

Początkowo proces harmonizacji przebiegał według tzw. starego podejścia zawierającego – ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia i życia – szczegółowe wymagania techniczne dla każdej grupy wyrobów. Dyrektywy starego podejścia dotyczą takich grup towarów przemysłowych jak: pojazdy mechaniczne, artykuły rolno-spożywcze, preparaty i substancje niebezpieczne, nawozy sztuczne, farmaceutyki, kosmetyki, szło kryształowe, tekstylia, obuwie i drewno. Dodatkowo proces ten wydłużała konieczność jednomyślnego przyjmowania przez Radę dyrektyw o harmonizacji technicznej.

Leave a Reply