Art. 69 Konstytucji

Inną konstrukcją posługuje się polski ustawodawca, a mianowicie w art. 69 Konstytucji wyraźnie nakłada na władze publiczne określone obowiązki. Należą do nich: udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, udzielanie pomocy w’ zakresie przysposobienia do pracy oraz pomocy w zakresie komunikacji społecznej.1′ Konstytucja co do sposobu, w’jaki realizowane będą te postawione państwu zadania, odsyła do regulacji szczebla ustawowego. Warto podkreślić, że tym, co jednak różni regulację polską od postanowień Karty jest fakt, iż Konstytucja w wyraźny sposób określa obowiązki władz publicznych, a nie jak Karta posługuje się dość niepewnym z punktu widzenia osób niepełnosprawnych zwrotem „uznaje i szanuje”. Poza tą regulacją, w Konstytucji odnajdujemy także wzmiankę o osobach niepełnosprawnych w art. 67 mówiącym o zabezpieczeniu społecznym i w art. 68 o ochronie zdrowia. Osobom niepełnosprawnym (w art. 67 jest mowa o inwalidztwie, które nie musi być skutkiem zatrudnienia) ustawa zasadnicza przyznaje na wypadek niezdolności do pracy prawo do zabezpieczenia społecznego. Natomiast w zakresie ochrony zdrowia, oprócz powszechnego prawa do ochrony zdrowia, Konstytucja statuuje obowiązek władz publicznych szczególnego potraktowania określonych grup ludności, w tym m.in. osób niepełnosprawnych (zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej” – art. 68, ust. 3).

Leave a Reply