Art 36 w Karcie Praw Człowieka

Karta w’ art. 36 zawiera regulację nieznaną Konstytucji. Stwierdzono tu bowiem, iż Unia uznaje i szanuje zapewnienie dostępu do usług świadczonych w’ ogólnym interesie gospodarczym na podstawie ustaw i praktyki krajowej zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, w celu wspierania spójności społecznej i terytorialnej UE. Artykuł ten jest wzorowany na art. 16 Traktatu WE i nie ustanawia żadnego nowego prawa, a jedynie potwierdza poszanowanie przez Unię dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym przewidzianym przez ustawy krajowe, jeżeli te postanowienia są

P.Winczorck, op.cil., s.92. Za komunikację społeczną autor ten uznaje ..możność osobistego, fizycznego i duchowego kontaktu z innymi ludźmi’, która jest często utrudniona na skutek istnienia m.in. barier architektonicznych. zgodne z ustawodawstwem Unii. Pojęcie usług używane na potrzeby tego artykułu dotyczy świadczenia usług rzeczowych bądź dostarczania energii. Podstawową cechą, która odróżnia przedsiębiorstwa „usługowe” od innych przedsiębiorstw jest fakt, że świadczenie określonych usług leży w ogólnym interesie gospodarczym i dlatego okazuje się, iż w rezultacie leży również w interesie zadań szczególnych przekazanych im przez państwa członkowskie. Jednak aby można było zaliczyć takie przedsiębiorstwo do grupy „przedsiębiorstw usługowych”, świadczenie owych usług musi mieć charakter ogólny, tj. leżeć w interesie Unii jako całości, a nie w partykularnym interesie państwa członkowskiego, jak również usługi te muszą mieć charakter gospodarczy. Przedsiębiorstwa takie nabywają status uprzywilejowanych wyłącznie poprzez akt publicznoprawny.3” Podmioty te wypełniają bowiem w pewnym określonym zakresie funkcje państwa i z tego wynika prawo dostępu do usług przez nie świadczonych.

Leave a Reply