Art. 2 Traktatu WE

Po raz pierwszy zagadnienie ochrony środowiska pojawiło się w traktatach wspólnotowych w 1987 r. jako wynik ich nowelizacji dokonanej przez Jednolity Akt Europejski.’1’1 Do trzeciej części Traktatu WE dodano Tytuł XIX: „Środowisko naturalne” (art. 174-176). w którym wyznaczono Wspólnotom następu jące cele: zachowanie, ochrona i popraw a jakości środowiska naturalnego, ochrona zdrowia człowieka, rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, wspieranie działań na poziomie międzynarodowym oraz działań dotyczących rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

Ponadto w art. 2 Traktatu WE mówiącym o zadaniach Wspólnot stwierdzono, iż jednym z nich jest wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Postanowienia dotyczące tej kwestii znajdują się także w art. 6 tegoż Traktatu. Także w Karcie poświęcono temu zagadnieniu artykuł 37. Zgodnie z duchem postanowień Traktatu WE stwierdzono w nim, że „wysoki poziom ochrony środowiska i poprawo jego jakości muszą stać się częścią składową polityk Unii i być zapewnione zgodnie z zasadą stałego rozwojuJest to dyrektywa skierowana do instytucji Unii, które przy ustalaniu kierunków swojej działalności mają obowiązek uwzględniania potrzeb związanych z ochroną i poprawąjakości środowiska.

„Natomiast w polskiej Konstytucji zagadnieniu ochrony środowiska poświęcony został art. 74. Podobnie jak regulacja Karty wyznacza on obowiązek władzom publicznym, co expressis verbis stwierdzono w art. 74, ust. 2: „Ochrona środowisku jest obowiązkiem władz puhłicznycff’. Mają one prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

Leave a Reply