Analiza prawnoporównawcza wybranych rozwiązań Karty Praw

Analiza prawnoporówmaw’Cza wszystkich rozwiązań Kaity i odpowiadających im w polskim systemie rozwiązań prawnych przekraczałaby ramy niniejszego opracowania, toteż przedstawione zostaną tu jedynie uwagi na temat wybranych instytucji, istotnych z punku wadzenia ich nowatorstwa, bądź możliwego wpływu na pozycję prawną obywatela polskiego.

Nowoczesna koncepcja praw człow ieka opiera się na uznaniu godności jako wartości najwyższej, z której wywodzi się wszystkie inne prawa. Taki zapis odnajdujemy m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela prawa te wynikają z godności przyrodzonej osobie ludzkiej”). Nie inaczej jest także w Karcie i polskiej Konstytucji – obydwra akty, już w swych preambułach wskazują godność jako fundament Unii bądź Rzeczypospolitej Polskiej. W preambule Karty czytamy: ,,Czerpiąc inspiracja z dziedzictwa duchowego i moralnego, Unia jest zbudowana na nierozdzielnych, powszechnych zasadach ludzkiej godności, równości i solidarności” podobne sformułowanie odnajdujemy w preambule naszej Konstytucji: ,,Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tą Konstytucją będą stosowali, yrzytrffiłjy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawą Rzeczypospolitej Polskiej”. Następnie ustawodawca dokonuje doprecyzowania zasady godności w tekście normatywnym.

Leave a Reply