Ambasady RP w państwach członkowskich UE

Program ma charakter zdecentralizowany. Szczegółowe regionalne strategie promocyjne ustalane są przez poszczególne ambasady RP w piętnastu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Unia Europejska jest obszarem bardzo różnorodnym, cele regionalnych strategii promocyjnych mogą więc różnić się w poszczególnych państwach Unii. Identyfikacja celów szczegółowych i ich dostosowanie do lokalnych uwarunkowali będzie domeną działania ambasad RP w UE. Każda z nich wypracuje własną regionalną strategię działania w koordynacji z centralą MSZ i we współpracy z innymi partnerami z sektora publicznego oraz niepublicznego.

Traktat Akcesyjny będzie wspólnym dokumentem dla wszystkich państw przystępujących do UE z załącznikami poświęconymi poszczególnym kandydatom do członkostwa w Unii. W związku z tymi ambasady RP realizujące Program podejmą kroki mające na celu skoordynowanie działań promocyjnych z działaniami przedstawicielstw innych państw przystępujących do UE.

Ambasady RP realizujące Program i opracowujące strategie regionalne identyfikują cele promocyjne, szczegółowe grupy celow’e, komunikaty i instrumenty działań promocyjnych. Przygotowując i realizując strategie ambasady współpracują z innymi polskimi instytucjami mającymi swoje siedziby w poszczególnych krajach członkowskich UE. a w szczególności z Instytutami Polskimi, konsulatami oraz Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej. Wspomniane instytucje uczestniczą w przygotowywaniu strategii regionalnych oraz planują i realizują swe działania zgodnie z priorytetami określonymi w tych strategiach.

Leave a Reply