Akty wykonawcze

– 1. Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie środki prawa krajowego niezbędne do wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii.

– 2. Jeżeli konieczne są jednolite warunki wykonywania wiążących aktów Unii, akty’ te mogą powierzyć kompetencje wykonawcze Komisji lub – w należycie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadkach określonych w artykule 39

– Radzie Ministrów.

– 3. Ustawy europejskie ustanawiają z wyprzedzeniem przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez Państwa Członkowskie aktów wykonawczych Unii.

– 4. Akty wykonawcze Unii mają formę europejskich rozporządzeń wykonawczych lub europejskich decyzji wykonawczych.

– Zasady wspólne dla aktów prawnych Unii

– 1. Jeżeli Konstytucja nie stanowa inaczej, instytucje decydują, zgodnie z właściwymi procedurami, jakiego rodzaju akt ma być w danym przypadku przyjęty, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności określonej w artykule 9.

– 2. Ustawy europejskie, europejskie ustawy ramowe, rozporządzenia europejskie oraz decyzje europejskie są uzasadniane i odnoszą się do wniosków lub opinii wymaganych przez Konstytucję.

– Publikacja i wejście w życie

– 1. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe uchwalone zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą są podpisywane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady Ministrów.

W pozostałych przypadkach podpisuje je przewodniczący Parlamentu Europejskiego lub przewodniczący Rady Ministrów. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życic z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich opublikowaniu.

– 2. Rozporządzenia europejskie oraz decyzje europejskie, które nie wskazują adresata albo są skierowane do wszystkich Państw Członkowskich, są podpisywane przez przewodniczącego instytucji, która je przyjmuje, publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie z dniem w nich określonym lub. w jego braku, dwudziestego dnia po ich opublikowaniu.

– 3. Pozostałe decyzje są notyfikowane ich adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.

Leave a Reply