Akty ustawodawcze

– 1. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe są uchwalane, na wniosek Komisji, wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Ministrów, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą określoną w artykule 111-302. Jeżeli obie te instytucje nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie aktu, nie zostaje on uchwalony.

W przypadkach szczególnie określonych w artykule II1-165, ustawy europejskie i europejskie ustawy ramow’e mogą zostać uchwalone z inicjatywy grupy Państw Członkowskich zgodnie z artykułem 111-302.

– 2. W przypadkach szczególnych przewidzianych w Konstytucji, ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowa są uchwalane przez Parlament Europejski z udziałem Rady Ministrów albo przez Radę Ministrów z udziałem Parlamentu Europejskiego, zgodnie ze specjalnymi procedurami ustawodawczymi.

– Akty nieustawodawcze

– 1. Rada Ministrów i Komisja przyjmują rozporządzenia europejskie i decyzje europejskie w przypadkach określonych w artykułach 35 i 36 oraz w innych przypadkach szczególnie określonych w Konstytucji. Rada Europejska przyjmuje decyzje europejskie w przypadkach szczególnie określonych w Konstytucji. Europejski Bank Centralny przyjmuje rozporządzenia europejskie i decyzje europejskie, jeżeli został do tego upoważniony w Konstytucji.

– 2. Rada Ministrów i Komisja, a także Europejski Bank Centralny, jeżeli został do tego upoważniony w Konstytucji, wydają zalecenia.

– Rozporządzenia delegowane

– 1. Ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe mogą upoważniać Komisję do wydawania rozporządzeń delegowanych w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych mało istotnych elementów ustawy lub ustawy ramowej.

Cele, treść, zakres upoważnienia oraz czas. na jaki je wydano, są wyraźnie określone w ustawach i ustawach ramowych. Upoważnienie nie może obejmować istotnycli elementów danej dziedziny. Są one zastrzeżone dla ustawy lub ustawy ramowej.

– 2. Warunki stosowania, którym podlega upoważnienie, są wyraźnie określone w ustawach lub ustawach ramowych. Mogą one obejmować następujące możliwości:

– Parlament Europejski lub Rada Ministrów mogą zadecydować o odwołaniu upoważnienia

– rozporządzenie delegowane może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada Ministrów nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez ustawę europejską lub europejską ustawę ramową.

Do celów poprzedniego akapitu, Parlament Europejski stanowi większością swoich członków, a Rada Ministrów większością kwalifikowaną.

Leave a Reply