Akty prawne Unii

Wykonując kompetencje powierzone jej przez Konstytucję, Unia wykorzystuje jako akty prawne, zgodnie z postanowieniami części III, ustawy europejskie, europejskie ustawy ramowe, rozporządzenia europejskie, decyzje europejskie, zalecenia i opinie.

Ustawa europejska jest aktem ustawodawczym o zasięgu ogólnym. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowana we wszystkich Państwach Członkowskich.

Europejska ustawa ramowa jest aktem ustawodawczym wiążącym Państwa Członkowskie, do których jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma zostać osiągnięty, pozostawiającym jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków do osiągnięcia tego rezultatu.

Rozporządzenie europejskie jest aktem nieustawodawczym o zasięgu ogólnym mającym na celu wprowadzenie w życie aktów ustawodawczych i niektórych postanowień szczególnych Konstytucji. Może ono wiązać w całości i być bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach

Członkowskich albo wiązać Państwa Członkowskie, do których jest kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma zostać osiągnięty, pozostawiając jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków do osiągnięcia lego rezultatu.

Decyzja europejska jest aktem nieustawodawczym wiążącym w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów. Zalecenia i opinie wydawane przez instytucje nie mają mocy wiążącej.

– 2. Rozpatrując projekty aktów ustawodawczych, Parlament Europejski i Rada Ministrów powstrzymują się od przyjmowania w danej dziedzinie aktów nieprzewidzianych w niniejszym artykule.

Leave a Reply