GCPU

GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  

Podstawowym celem GCPU jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez podejmowanie działań w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Najważniejszym zadaniem GCPU jest realizacja gminnych programów profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez m.in:

  1. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień skierowanej w szczególności do uczniów gdańskich szkół, organizowanie badań efektywności przedsięwzięć profilaktycznych oraz prowadzenie ewaluacji realizowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień, praca środowiskowa z grupami dzieci i młodzieży,
  2. wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do ich rówieśników,
  3. prowadzenie kampanii społecznych,
  4. organizowanie cyklicznych konferencji z zakresu problematyki profilaktyki uzależnień,
  5. prowadzenie całodobowego telefonu interwencyjnego i punktu konsultacyjnego – informacyjnego ogólnopolskiej sieci „Pomarańczowa Linia” oraz „Niebieska Linia”,
  6. obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  7. współpraca w zakresie objętym działaniem GCPU z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej , z Gdańskim Ośrodkiem Kultury Fizycznej, z Sądem Rejonowym w Gdańsku, z komendą Miejską Policji w Gdańsku, z zakładami pracy, z placówkami ochrony zdrowia działającymi w obszarze uzależnień, z placówkami oświatowymi, z organizacjami pozarządowymi, itp.

 ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
tel/fax. (58) 320 02 56
adres mailowy: biuro@gcpu.pl
www: www.gcpu.pl

 

Skomentuj

Back to Top