41 artykuł Karty Praw Człowieka

Karta w art. 41 zawiera prawo, które jest swoistym novum, ponieważ pojawia się po raz pierwszy w takim ujęciu w dokumentach typu katalogowego na poziomie międzynarodowym: prawo do dobrej administracji. O ile na płaszczyźnie czlowiek-sądownictwo funkcjonuje prawo do sądu, to jego odpowiednikiem na płaszczyźnie czlowiek-administracja jest właśnie prawo do dobrej administracji. Posłużono się tu konstrukcją zbliżoną do zastosowanej w przypadku prawa do sądu. bow iem po ogólnym stw ierdzeniu, iż każdej osobie przysługuje prawo do tego. aby jej sprawy były załatwiane przez instytucje i organa Unii bezstronnie, rzetelnie i w rozsądnym terminie (art. 41.1), dodano kolejne ustępy definiujące zakres tego prawa. I lak zaliczono tutaj prawo każdej osoby do osobistego przedstawienia sprawy, zanim zostanie podjęty indywidualny środek mogący negatywnie wpłynąć na jej sytuację, prawo każdej osoby dostępu do akt jej sprawy, z zastrzeżeniem poszanowania uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej, obowdązek administracji uzasadniania swych decyzji (ait. 41.2). Dodano także w tym miejscu klauzulę odszkodowawczą pozwalającą każdej osobie dochodzić od Wspólnoty naprawienia, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla prawa państw członkowskich, wszelkich szkód wyrządzonych przez jej instytucje lub jej funkcjonariuszy przy wykonywaniu ich funkcji (art. 41.3). Ponadto znalazł się tu zapis, że każdy może pisać do instytucji Unii w jednym z języków traktatów i musi otrzymać odpowiedź w tym samym języku (art. 41.2).

Pierwszego takiego podziału dokonano we wspomnianym wyżej dokumencie Rady w 1979 r. podobnie postępowano podczas przyznawania mandatów w Nicei w 200(1 r.

Leave a Reply