Archive for Sierpień, 2018

Konieczność regulacji w sferze prywatnego obrotu ziemią rolniczą

Prywatny obrót gruntami rolnymi obejmuje około 100 tys. transakcji sprzedaży rocznie, w których stronami są rolnicy. Przedmiotem większości tych transakcji są niewielkie obszarowo nieruchomości (przeciętnie jest to około 3 ha). Z tych właśnie względów – pomimo znacznej skali obrotu – w niewielkim stopniu przyczyniał się on dotychczas do pozytywnych zmian strukturalnych. Często przynosił nawet odwrotny rezultat w sytuacjach, gdy nabywcą części gruntów danego gospodarstwa była osoba do tej pory nie będąca rolnikiem.

Read the rest of this entry »