Archive for Wrzesień, 2017

Ustanowienie Unii

Odzwierciedlając wolę obywateli i państw Europy zbudowania wspólnej przyszłości, niniejsza Konstytucja ustanawia Unię Europejską, której Państwa Członkowskie powierzają kompetencje dla osiągnięcia ich wspólnych celów. Unia koordynuje polityki Państw Członkowskich, zmierzające do osiągnięcia tych celów oraz wykonuje w trybie wspólnotowym kompetencje powierzone jej przez Państwa Członkowskie.

Read the rest of this entry »

Ważniejsze aspekty integracji z Unią Europejską

Jednym z ważniejszych aspektów integracji z Unią Europejską jest także kształtowanie spojrzenia na nasze problemy z poziomu globalizacji i zmian zachodzących w całej UE. Takie podejście wymaga istotnej zmiany poznawczej, również wśród polskich orędowników prozachodniej modernizacji. Każda koncepcja teoretyczna jest w jakiejś mierze naznaczona lokalnym kolorytem. Można wyróżnić pewne kwestie, które (w zależności od geograficznego i społecznego umiejscowienia tego, kto się nimi posługuje) niemal nieuchronnie postrzegane są w odmiennej perspektywie. Teorie rozwoju społecznego nie są w tym względzie wyjątkiem. Czym innym jest modernizacja lub globalizacja z perspektywy tych, którym przynoszą one korzyści, a czym innym dla tych, którzy na tych procesach tracą.

Read the rest of this entry »

Większość kwalifikowana

– 1. Jeżeli Rada Europejska lub Rada Ministrów’ podejmuje decyzje większością kwalifikowaną, taką większość stanowa większość Państw Członkowskich, reprezentująca co najmniej trzy piąte ludności Unii.

Read the rest of this entry »

Wnioski o udzielenie pomocy – procedury i formalności

Podjęcie działań w ramach instytucji pomocy prawnej wymaga skierowania odpowiedniego wniosku do właściwych władz państwa, ze strony którego pomoc jest pożądana. Rada proponowała, aby formalności i procedury związane z udzieleniem wzajemnej pomocy były stosowane przez państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek (państwo wezwane) zgodnie ze wskazaniami organów władzy państwa wnioskującego (wzywającego), o ile wskazania te nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami prawnymi istniejącymi w pierwszym z nich. Wniosek powinien zostać wykonany w terminie wskazanym i należycie uzasadnionym przez państwo wzywające. Parlament zaproponował zmiany dotyczące terminów – zgodnie z tą propozycją, państwo, do którego skierowano wniosek powinno uwzględnić wszystkie terminy wynikające z procedury oraz terminy wskazane przez państwo wnioskujące o pomoc. Natomiast paragraf ł artykułu 4 w ostatecznej wersji Konwencji wskazuje na formalności i procedury określone przez państwo członkowskie, ale tytko na takie, które nie stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawnymi państwa, do którego skierowano wniosek. Dopiero paragraf 2 tegoż artykułu określa, że wniosek powinien zostać wykonany niezwłocznie – z uwzględnieniem nieprzekraczalnych terminów proceduralnych oraz innych terminów wskazanych przez wnioskujące państwo, o ile zostały należycie uzasadnione.

Read the rest of this entry »

Wykładowcy/badacze

a. Rządy lub jednostki szkolnictwa wyższego – w zależności od kompetencji – powinny podjąć różne działania, mające na celu podniesienie kwalifikacji wykładowców/badaczy:

Read the rest of this entry »

Wymogi procesu decyzyjnego UE i rola administracji narodowych

Unia Europejska nie narzuca modelu działania administracji narodowych. Jednakże wpływ prawa wspólnotowego i ciągle poszerzający się zakres współpracy administracji narodowych między sobą i z administracją unijną wywierają rosnący wpływ’ na ich funkcjonowanie: „JE istocie, nikt nie potrafi powiedzieć precyzyjnie, gdzie wpływ UE na administracje narodowe się zaczyna i gdzie się kończy”.10 Zobowiązania narodowych administracji wobec Unii mają przy tym charakter nie tylko ogólnych norm czy zasad, ale także regulacji obligatoryjnych. I tak np. art. 10 Traktatu WE zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego wykonania aktów’ prawa UE na gruncie krajowym oraz niezakłócania jej systemu instytucjonalnego i równowagi finansowej.11

Read the rest of this entry »

Wynik „szczytu” w Kopenhadze

Wynik „szczytu” w Kopenhadze, powszechnie pozytywna ocena wystąpienia premiera Millera i generalnie towarzysząca temu wydarzeniu atmosfera sukcesu, niezaprzeczalnie przyczyniły się do pobudzenia zainteresowania i akceptacji dla członkostwa. Wydarzenia te zapoczątkowały odczuwalną ilościowo i jakościowo zmianę postaw wobec dobiegających końca, toczących się od lat procesów. W styczniu 2003 r, wyniki pomiarów’ czterech agencji wskazywały zgodnie wzrost ocen pozytywnych wobec akcesji (w granicach od 68 do 76%) i spadek deklaracji negatywnych (do poziomu 16-19%). Mimo procentowego wzrostu zwolenników i spadku odsetka przeciwników, charakterystyki społeczne tych grup nie uległy istotnej zmianie: zdeklarowani zwolennicy to nadal ludzie wstępujący w dorosłe życie (24-35 lat), wykształceni, lepiej sytuowani i mieszkający w dużych ośrodkach miejskich, zaś zdeklarowani przeciwnicy to najczęściej osoby starsze, renciści, mieszkańcy wschodnich regionów Polski i rolnicy.

Read the rest of this entry »

Zasada opieki państwa nad obywatelami

Wyłączenie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w odniesieniu do ich funkcji sądowej jest oczywiście podyktowane ich niezależnością i niezawisłością. obowiązku informowania Sejmu (art. 208-212). Na gruncie prawa wspólnotowego zagadnienia te są szerzej potraktowane w artykułach 21 i 195 Traktatu WE, które to wywarły największy wpływ na kształt regulacji Karty dotyczącej ombudsmana.

Read the rest of this entry »

Zasada równości kobiety i mężczyzny

B.Gronowska zarzuca regulacjom sytuacji mniejszości w Konstytucji, iż swe gwarancje uzależniają od kryterium obywatelstwa polskiego oraz ograniczają swój zakres do praw z zakresie edukacji, religii i kultury. Co prawda mniejszości narodowe są zdefiniowane przez zalecenie Rady Europy z 1990 r. w sprawie praw mniejszości z uwzględnieniem kryterium obywatelstwa, ale autorka ta, obserwując najnowsze trendy międzynarodowe, zauważa tendencję odchodzenia od tak nakreślonych, sztywnych kryteriów. Podaje jako przykład art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych Komitetu Praw Człowieka, w którym zrezygnowano całkowicie z wymogu obywatelstwa, a ponadto z warunku odpowiednio długiego pobytu na terytorium określonego państwa – por.: B.Gronowska. op.clt.. s.96.

Read the rest of this entry »

Zasoby Unii

– 1. Unia pozyskuje środki niezbędne do osiągnięcia swych celów i realizacji swych polityk.

– 2. Bez uszczerbku dla innych dochodów, budżet Unii jest finansowany w całości z jej zasobów własnych.

Read the rest of this entry »