Archive for Lipiec, 2017

Doręczanie pism procesowych cz. II

Poza zagadnieniami związanymi z przesyłką pism procesowych artykuł 5 odnosi się również do przekładu tych dokumentów na język, którym posługuje się ich adresat. W tej kwestii propozycja Rady zmierzała do wprowadzenia obowiązku dołączenia tłumaczenia pisma lub istotnej jego części na jeden z języków obowiązujących na terytorium państwa, gdzie przebywa adresat, chyba że organy sądowe posiadają informację, że adresat dokumentu posługuje się tylko jakimś innym językiem, wówczas Rada proponowała przełożyć dokument lub istotną jego część na ten właśnie język. Parlament zajął stanowisko, że fragmentaryczne tłumaczenie treści pisma może prowadzić do nieporozumień wynikających z niewłaściwego rozumienia treści dokumentu i stąd postulował przełożenie dokumentu w całości na jeden z języków obowiązujących na terytorium państwa członkowskiego, w którym przebywa adresat. Komitet ds. Prawa i Rynku Wewnętrznego proponował natomiast zmianę polegającą na obowiązkowym przełożeniu dokumentu zarówno na język obowiązujący w państwie członkowskim wzywającym, jak i na język obowiązujący w państwie wezwanym, a także na inny język, jeżeli tylko takim językiem włada adresat, a wszystkie te dokumenty powinny zostać dostarczone w komplecie.

Read the rest of this entry »

Dominacja koncepcji neoliberalnych w Polsce – kontynuacja

Na seminarium w Instytucie Studiów Politycznych PAN w kwietniu 2002 r. G.Kołodko pytał: „Dlaczego Polska w latach 90. na arenie międzynarodowej zajmowała w kwestiach zmonopolizowało myślenie o transformacji, nie interesowano się wykorzystaniem doświadczeń historii gospodarczej Japonii, Azji Południowej czy Ameryki Łacińskiej, gdzie wdrażano już wiele strategii rozwojowych i znane są zarówno rozmaite korzyści, jak też koszty oraz zagrożenia wynikające z ich stosowania.21

Read the rest of this entry »

Dobrowolne wystąpienie z Unii

– 1. Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze sw’oimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej.

Read the rest of this entry »

Deklaracja udziału i sposobu glosowania w referendum

W kolejnych sondażach i pogłębionych badaniach jakościowych ustalono, że zarówno w sprawie udziału w referendum, jak i w deklaracjach sposobu glosowania istnieją istotne różnice między środow iskami rolników i przedsiębiorców. (Należy pamiętać, że rolnicy stanowią specyficzną grupę przedsiębiorców prowadzących własne gospodarstwa rolne.) Zachowując przyjęty w badaniu Pentora (Pentor/03/4) podział na rolników i przedsiębiorców stwierdzono, że deklaracje za członkostwem przedsiębiorcy wyrażali dwukrotnie częściej niż rolnicy. W części jakościowej tego samego badania, opartego na informacjach pozyskanych metodą wywiadu grupowego, ustalono, że źródłem pozytywnych postaw wśród przedsiębiorców jest nadzieja, że now’a „unijna rzeczywistość” okaże się lepsza niż obecna. Podjęta przez respondentów decyzja „za” była podyktowana także troską o przyszłość własnych dzieci, przekonaniem, że otworzą się przed nimi nowe możliwości, a ich standard życia ulegnie znacznemu podwyższeniu. W przekonaniu badanych, Polska samodzielnie, bez pomocy funduszy unijnych, nie dorówna gospodarczo krajom Europy Zachodniej.

Read the rest of this entry »

Czynne prawo wyborcze

Zgodnie z polską Konstytucją, czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje – tak jak, zgodnie z Kartą, wszystkim obywatelom Unii – oczywiście każdemu obywatelowi RP (art. 62 i 99). Jedyne ograniczenia wynikają z cenzusu wieku (co do czynnego prawa wyborczego wymogiem jest ukończone 18 lat najpóźniej w dniu glosowania, a w przypadku prawa biernego odpowiednio 21 lub 30 lat ukończone w dniu wyboru do Sejmu i Senatu) lub są wynikiem prawomocnego orzeczenia sądowego (prawo wybierania nie przysługuje osobom ubezwłasnowolnionym, pozbawionym praw publicznych albo wyborczych).37 W art. 39.2

Read the rest of this entry »

Czy Zachód wciąż istnieje?

Pierwszą reakcją po przeczytaniu pracy może być odruch sprzeciwu. Jest ona poważnym oskarżeniem po adresem Europy nie tylko obnażonej w swej słabości, ale przede wszystkim niechętnej do wzięcia na siebie odpowiedzialności za losy świata. Ten pierwszy odruch należałoby jednak opanować. Zamiast walczyć z poglądami autora, należałoby ustosunkować się do przedstawionych przez niego zagrożeń, które istotnie są bardzo poważne. W konflikcie w Kosowie administracja Clintona zdecydowała się na pewne ustępstwa po to, aby uratować zgodę transatlantycką i spójność NATO. Jak pisze autor, nie należy się spodziewać, że w innych konfliktach, zwłaszcza poza Europą, stosunki transatlantyckie będą uznane za cel wart poświęcenia choćby części hegemonii. Poczynania obecnej administracji amerykańskiej dowodzą racji poglądów autora.

Read the rest of this entry »

Członkostwo w Unii Europejskiej

Warto jednak pamiętać, że członkostwo w Unii Europejskiej tworzy jedynie pewne szanse i otwiera nowe możliwości, które mogą się rozmaicie przekładać na rozwój Polski. Zróżnicowane doświadczenia państw UE wskazują, że ich wykorzystanie zależy w dużej mierze od wypracowania i realizacji własnej koncepcji rozwoju, przeprowadzenia reform politycznych i instytucjonalnych, które mogą pozytywnie zdyskontować szanse (i zmniejszyć zagrożenia) jakie dla Polski niesie integracja europejska i globalizacja. Szczególnie ważna staje się odpowiedź na pytanie, jakie działania należy podjąć, by po wejściu do Unii rozwijać się raczej na podobieństwo Irlandii symbolizującej sukces niż Grecji traktowanej jako przykład zmarnowanych szans integracji.47 W tym kontekście niezbędne jest uwzględnianie specyfiki i zróżnicowania wzorców transformacji w Polsce, jak i interpretacji rozwoju naszego kraju w sposób wykraczający poza wąskie ramy paradygmatu modernizacyjnego, korzystanie także z innych inspiracji teoretycznych oraz doświadczeń państw, które posługiwały się odmiennymi strategiami działań dostosowujących je do wymogów nowych wyzwań.

Read the rest of this entry »

Cecha charakterystyczna programu studiów europejskich

Jak zaznaczono powyżej, fenomen integracji europejskiej stanowa wyzwanie dla akademicko ugruntowanych nauk politologicznych i społecznych, które, w wielkiej mierze, ciągle posługują się pojęciem państwa narodowego jako głównego punktu odniesienia. Refleksja dotycząca Europy powinna zatem skupić się na powtórnym rozważeniu utrwalonych teorii dotyczących państwa, demokracji, obywatelstwa oraz relacji pomiędzy sferą prywatną a domeną publiczną. Oznacza to zarazem, żc pytania stawiane w obrębie studiów europeistycznych nie ograniczają się do samej Europy, lecz raczej dostarczają perspektywy ujmowania współczesnego społeczeństwa europejskiego w szerokim znaczeniu. „Penser 1’Europe” odnosi się przecież do wysiłku zrozumienia Europy na znacznie rozleglejszej płaszczyźnie teorii politycznej i społecznej, co, podchodząc praktycznie, wymaga szerokiego spojrzenia na Europę i jej rolę w dominujących procesach globalizacji i, konsekwentnie, jej stosunek do innych społeczeństw, także tych spoza obszaru wpływów, dominacji i kolonializmów europejskich.

Read the rest of this entry »

Art. 69 Konstytucji

Inną konstrukcją posługuje się polski ustawodawca, a mianowicie w art. 69 Konstytucji wyraźnie nakłada na władze publiczne określone obowiązki. Należą do nich: udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, udzielanie pomocy w’ zakresie przysposobienia do pracy oraz pomocy w zakresie komunikacji społecznej.1′ Konstytucja co do sposobu, w’jaki realizowane będą te postawione państwu zadania, odsyła do regulacji szczebla ustawowego. Warto podkreślić, że tym, co jednak różni regulację polską od postanowień Karty jest fakt, iż Konstytucja w wyraźny sposób określa obowiązki władz publicznych, a nie jak Karta posługuje się dość niepewnym z punktu widzenia osób niepełnosprawnych zwrotem „uznaje i szanuje”. Poza tą regulacją, w Konstytucji odnajdujemy także wzmiankę o osobach niepełnosprawnych w art. 67 mówiącym o zabezpieczeniu społecznym i w art. 68 o ochronie zdrowia. Osobom niepełnosprawnym (w art. 67 jest mowa o inwalidztwie, które nie musi być skutkiem zatrudnienia) ustawa zasadnicza przyznaje na wypadek niezdolności do pracy prawo do zabezpieczenia społecznego. Natomiast w zakresie ochrony zdrowia, oprócz powszechnego prawa do ochrony zdrowia, Konstytucja statuuje obowiązek władz publicznych szczególnego potraktowania określonych grup ludności, w tym m.in. osób niepełnosprawnych (zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej” – art. 68, ust. 3).

Read the rest of this entry »

Art 36 w Karcie Praw Człowieka

Karta w’ art. 36 zawiera regulację nieznaną Konstytucji. Stwierdzono tu bowiem, iż Unia uznaje i szanuje zapewnienie dostępu do usług świadczonych w’ ogólnym interesie gospodarczym na podstawie ustaw i praktyki krajowej zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, w celu wspierania spójności społecznej i terytorialnej UE. Artykuł ten jest wzorowany na art. 16 Traktatu WE i nie ustanawia żadnego nowego prawa, a jedynie potwierdza poszanowanie przez Unię dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym przewidzianym przez ustawy krajowe, jeżeli te postanowienia są

Read the rest of this entry »

Art. 2 Traktatu WE

Po raz pierwszy zagadnienie ochrony środowiska pojawiło się w traktatach wspólnotowych w 1987 r. jako wynik ich nowelizacji dokonanej przez Jednolity Akt Europejski.’1’1 Do trzeciej części Traktatu WE dodano Tytuł XIX: „Środowisko naturalne” (art. 174-176). w którym wyznaczono Wspólnotom następu jące cele: zachowanie, ochrona i popraw a jakości środowiska naturalnego, ochrona zdrowia człowieka, rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, wspieranie działań na poziomie międzynarodowym oraz działań dotyczących rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.

Read the rest of this entry »

Analiza prawnoporównawcza wybranych rozwiązań Karty Praw

Analiza prawnoporówmaw’Cza wszystkich rozwiązań Kaity i odpowiadających im w polskim systemie rozwiązań prawnych przekraczałaby ramy niniejszego opracowania, toteż przedstawione zostaną tu jedynie uwagi na temat wybranych instytucji, istotnych z punku wadzenia ich nowatorstwa, bądź możliwego wpływu na pozycję prawną obywatela polskiego.

Read the rest of this entry »

Ambasady RP w państwach członkowskich UE cz. II

Krajowe instytucje rządowe wspierają realizację Programu poprzez opracowywanie działań podległych im instytucji i ich zagranicznych przedstawicielstw w zgodzie z celami określonymi w niniejszym Programie oraz celami strategii regionalnych przyjmowanych przez ambasady.

Read the rest of this entry »

Akty wykonawcze

– 1. Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie środki prawa krajowego niezbędne do wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii.

Read the rest of this entry »