Archive for Czerwiec, 2017

Polityka w innych regionach świata

Rozdział VII: „Polityka w regionie śródziemnomorskim” podejmuje kwestie wspólnej strategii wobec tego regionu, działań na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (antecedencje i rozwój Procesu Barcelońskiego). Opisywane są działania mające na ceiu eliminowanie płynących z tego kierunku zagrożeń, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych i budowaniu społeczeństw obywatelskich. Z przeprowadzonej analizy wynika duZe znaczenie krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu dla bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju UE.

Read the rest of this entry »

Negocjacje w Unii Europejskiej cz. III

A zatem warunkiem skutecznej prezentacji i obrony interesów narodowych jest ich prawidłowa identyfikacja w krótszej i dłuższej skali, umiejętność ich uzgadniania na szerszym forum, a gdy trzeba, silnego forsowania ich! Stawia to nowe i wielkie wymagania przed polską klasą polityczną, przed organizacjami gospodarczymi, przed władzami samorządowymi i administracją rządową. Polityka polska stanie się częścią większej całości o znacznej dynamice rozwojowej, zasobniejszej i bezpieczniejszej, a wzajemne przenikanie interesów i wartości na poziomie europejskim zwiększy się. Ale to nie jest droga jednokierunkowa: uzyskując większy wpływ na sprawy europejskie, musimy zaakceptować „więcej Europy” w Polsce. Sprawowanie władzy w naszym kraju będzie w ten sposób ciągle „recenzowane” nie tylko przez krajową, ale i przez europejską opinię publiczną, zwłaszcza w sytuacjach trudnych czy konfliktowych. O tym właśnie jest mowa, gdy postuluje się potrzebę jakościowej zmiany w uprawianiu polityki narodowej w warunkach członkostwa Polski w UE.

Read the rest of this entry »

Narodowa polityka europejska

Strategicznym celem władz RP jest członkostwo w Unii Europejskiej. Dążenie do członkostwa wynika z przekonania kolejnych rządów i większości obywateli, że jest ono w pełni zgodne z polską racją stanu, gdyż posłuży bezpieczeństwu państwa, pomnoży dobrobyt obywateli oraz zagwarantuje ich wolności, utrwali demokratyczne rządy prawa i będzie sprzyjać zachowaniu oraz rozwojowi kultury i tożsamości narodowej.

Read the rest of this entry »

Instytut Europejski

Instytut Europejski (Europa-Institut) Uniwersytetu Saary w Saarbrucken powstał w 1951 r. i miał stanowić „koronę i symbol całego uniwersytety”. Instytut był jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Europie i od samego początku swojego istnienia towarzyszy! procesom integracji europejskiej. Celem jego powstania było, według słów profesora Angeiloza, pierwszego dyrektora Instytutu i rektora uczelni: „badanie naukowymi metodami Europy przyszłości” oraz „przybliżanie tej Europy młodzieży uczącej się na podstawie różnych metod edukacji (…) i być może wykształcenie wkrótce sił kierujących Europą1′. W istocie wielu jego absolwentów zrobiło karierę w rozmaitych organizacjach i instytucjach europejskich, tym bardziej że wraz z rozwojem Wspólnot Europejskich wzrastała także ranga i znaczenie Instytutu.

Read the rest of this entry »

Dlaczego zmiany w strukturze gospodarstw rolnych są konieczne

Inwestycje i modernizacja polskich gospodarstw rolnych są niezbędne, o ile !cli właściciele chcą je rozwijać i stać się w przyszłości aktywnymi uczestnikami jednolitego rynku. Konkurencyjność polskiego rolnictwa jest, w nie mniejszym stopniu niż jego niedoinwestowanie, ograniczana przez czynniki strukturalne. Rozdrobnione rolnictwo nie jest w stanie absorbować nowoczesnych technik i nowych technologii, gdyż nic mogłoby ic-h efektywnie wykorzystywać. Dlatego równolegle ze zmianami w sferze wyposażenia technicznego muszą postępować przekształcenia struktury agrarnej, a w- szczególności racjonalna koncentracja ziemi w rynkowo ukierunkowanych gospodarstwach, których właściciele podejmują, względnie zamierzają podjąć, także wysiłek W’ kierunku ich modernizacji. Na różnice strukturalne dzielące Polskę od UE zwracano uwagę już niejednokrotnie -czyni! to np. W.Poczta (por. tabelę I).

Read the rest of this entry »

Co wymaga zmian cz. II

Kompromis, jaki ostatecznie w tej sprawie zawarto w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, wielu nie satysfakcjonuje. Jedni kryty kują ją dziś za to, że zbyt łatwo jest wykazać się rolniczymi kwalifikacjami, inni zaś za to, że każde średnie wykształcenie, choćby bez związku z rolnictwem, nadaje zainteresowanemu takie same uprawnienia. Dla jednych obszar 300 ha UR jest granicą zbyt wysoką, dla innych to zdecydowanie zbyt mato, jak na ich wizję efektywnie działającego gospodarstwa. Finalny kształt ustawy godzi jednak te kontrowersje. Niewątpliwie sam fakt znalezienia rozwiązania kompromisowego, powinien zasługiwać na uznanie, choć zarazem należy się zgodzić z tymi, którzy zarzucają temu rozwiązaniu, że zbyt liczna grupa gospodarstw i rolników została w świetle tej ustawy uznana za potencjalnie rozwojową. Chyba słuszne są też te głosy, które wskazują, że zbyt łatwo można dopełnić formalnych wymogów, stając się niemal z dnia na dzień rolnikiem indywidualnym.

Read the rest of this entry »

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle jest dla Francuzów niewątpliwie najwybitniejszym rodakiem w XX wieku, będąc wybitnym politykiem „z. uczucia i rozumu”, który stworzył własną wizję Francji w Europie i świecie. Zarazem był również kontrowersyjnym ojcem jedności europejskiej, określanej przez niego jako „Europa ojczyzn” i „Europa państw”, niezależnej od polityki Stanów Zjednoczonych, uważanych przez niego za „wielkiego dyrygenta” zza Atlantyku. De Gaulle sformułował wizję naszego kontynentu w jego historycznych, cywilizacyjnych, religijnych, kulturowych i geopolitycznych granicach, określaną mianem „Europy od Atlantyku do Uralu”, która powinna być zawsze „Europą europejską” (!‘Europę europeenne). Autor omawianej publikacji jest najwyraźniej zafascynowany postacią tego wybitnego męża stanu, choć nie do końca jego bezkrytycznym zwolennikiem.

Read the rest of this entry »

Formalna struktura współpracy transgranicznej

Poprzez przystąpienie do międzynarodowych konwencji, a także zawarcie odpowiednich umów dwustronnych o współpracy transgranicznej i międzyregionalnej Polska stworzyła odpowiednie ramy prawne dla działania władz regionalnych i lokalnych w dziedzinie kontaktów międzynarodowych.

Read the rest of this entry »

Europa i prawdo do chwały

Jednak autor nie odmawia całkowicie Europie prawa do chwały. Największym triumfem tego podejścia było „ujarzmienie” i zintegrowanie Niemiec z Europą. Rozumie, że zwrócenie się Europy ku sobie jest wymuszone ogromnym nakładem energii, jakiego wymaga integracja kontynentu. Tu wracamy do tytułowego „raju”. Postmodernizm w’ polityce zagranicznej Europy to całkowite odrzucenie siły i polityki równowagi. Problem w tym, że europejski raj jest światem zamkniętym w sobie. Logika negocjacji, tolerancji, respektowania zasad prawa międzynarodowego nie działa na dyktatorów z „osi zła”. Ten raj Europejczycy zawdzięczają Amerykanom, którzy wysyłając za nich wojska w odległe rejony globu umożliwiają im tę „geopolityczną fantazję”. Uporządkowany świat Kanta może cieszyć się swą cieplarnianą egzystencją tylko dlatego, że ktoś inny działa w realnym świecie Hobbesa, gdzie obok postmodernistycznego europejskiego raju istnieją liczne strefy przedmodernistyczne. Znów wraca wielokrotnie powtarzany w książce wątek wykorzystywania Ameryki, która obsadza żołnierzami mury raju, chroniąc go przed Saddamami i ajatollahami tego świata, lecz sama nie może przekroczyć jego bramy, pozostawiając innym zbieranie korzyści. Można dodać, że z tego punktu widzenia wydaje się logiczne, dlaczego Amerykanie nie chcą się podporządkować Międzynarodowemu Trybunatowi Karnemu i żądają dla siebie podwójnego standardu – ograniczenia zbrojeń dla innych, ale nie dla siebie.

Read the rest of this entry »

Etapy realizacji Programu promocji Polski w UE cz. II

– 2. Działania instytucji krajowych, w tym w szczególności Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych resortów i instytucji zaangażowanych w działania promocyjne:

Read the rest of this entry »

Dziedziny dzielonej kompetencji

– 1. Unia dzieli kompetencję z Państwami Członkowskimi, jeżeli Konstytucja powierza jej kompetencję, która nie dotyczy dziedzin określonych w artykułach 12 i 16.

Read the rest of this entry »

Dosotosowanie do hegemonii

Ostatni rozdział pod wymownym tytułem „Dostosowanie do hegemonii” to jednocześnie apoteoza Ameryki oraz rada dla Europy, aby pogodziła się z losem „słabszej siostry” USA i dokonała aktu pojednania, Ameryka, wbrew obiegowym opiniom (oraz poglądom autora w początkowej części pracy), nigdy nie była skłonna do izolacji. Uważając się za wyższą formę rządów niż dziewiętnastowieczne monarchie, a nawet niż jakiekolwiek inne ustroje w historii ludzkości, legitymowała swoje prawo do ekspansji nie prawem międzynarodowym, lecz własnymi, wyższymi zasadami. Amerykanie są wyznawcami polityki siły, a jednocześnie idealistami, spadkobiercami ideałów Oświecenia. Wyższość amerykańskiej formy rządów’ powoduje, że działając we własnym interesie, Ameryka działa jednocześnie w interesie ludzkości.

Read the rest of this entry »

Cel ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego cz. III

Nie należy oczywiście postrzegać tej ustawy jako aktu prawnego, który automatycznie zmieni strukturę agrarną polskiego rolnictwa. Ustawa nie rozwiąże sama zasadniczych problemów, jakie nieodłącznie towarzyszą sferze polityki strukturalnej, do rozwiązania których niezbędne są inne rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dotyczy to w szczególności takich aktów prawnych, jak:

Read the rest of this entry »