Archive for Czerwiec, 2015

Swobodny przepływ towarów

Pierwszą z czterech wolności jest swobodny przepływ towarów, stanowiący fundament jednolitego rynku UE. Sposobem osiągnięcia pełnej swobody wymiany towarowej pomiędzy krajami członkowskimi jest niedopuszczanie do powstawania barier technicznych, wzajemne uznawanie i harmonizacja techniczna.

Read the rest of this entry »

Rozkład socjalizmu państwowego i globalna ekspansja kapitalizmu

Rozkład socjalizmu państwowego i globalna ekspansja kapitalizmu podważyły przesłanki posługiwania się wieloma koncepcjami teorii rozwoju. Część z nich może być jednak inspirująca także w nowym położeniu Polski. Dawny podział na centra i peryferie leżący u podstaw teorii zależności utrać i I w znacznej mierze swoją nośność. Peryferie walczą obecnie o inwestycje zagraniczne i chcą się wiązać z Zachodem. Niektóre z nich, jak państwa Azji Południowej, odniosły duży sukces gospodarczy i przeszły do grupy krajów o wyższym statusie. Ich sukces podważył również wartość podziałów na społeczeństwa nowoczesne i tradycyjne, funkcjonujących w teorii modernizacji. Z kolei globalizacja, ze względu na różnicowanie poziomu umiędzynarodowienia poszczególnych regionów, kształtuje nowy podział na centra i peryferie. Zjawisko to znajduje

Read the rest of this entry »

Podsłuch telekomunikacyjny cz. II

Wnioski w tej kwestii, zdaniem Rady, powinny zawierać m.in. wskazanie, jakie przestępcze zachowanie jest śledzone oraz pożądany czas trwania podsłuchu, a także dostateczne dane techniczne umożliwiające wykonanie wniosku, a w szczególności „the relevation network connection number Parlament postulował zamieszczenie we wniosku krótkiego opisu okoliczności faktycznych, a czas trw’ania podsłuchu według Parlamentu nie mógł przekraczać ustawowego okresu maksymalnego określonego w obu państwach. Przyjęto propozycję Rady.

Read the rest of this entry »

Prawa dziecka

– 1. Dzieci mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.

Read the rest of this entry »

Trybunał Obrachunkowy

– 1. Trybunał Obrachunkowy jest instytucją, która sprawuje kontrolę rachunków.

– 2. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii oraz zapewnia należyte zarządzanie finansami.

Read the rest of this entry »

Kagan i jego fascynacja siłą militarną USA

Istnieje też duchowe źródło transatlantyckiego rozdźwięku. Europejczycy, podobnie jak Amerykanie, odczuwają potrzebę „ewangelizowania” świata swoją doktryną, lecz na drodze stoi Ameryka z jej własną ewangelią. Jest to, zdaniem autora, triumf formalnych zasad nad materią, czego przejawem byio większe zainteresowanie przywódców europejskich sprawami formalnoprawnymi interwencji w Iraku niż losem tego kraju i bronią masowego rażenia. Psychologizując dalej, autor stwierdza, że podważanie ideologicznego fundamentu, na którym opiera się współczesna Europa jest przez nią odbierane jako zagrożenie dla jej bezpieczeństwa, a nawet dla samej idei integracji europejskiej.

Read the rest of this entry »

Analiza systemowa w naukach społecznych

Zdaniem autora, analiza systemowa w naukach społecznych pozwala na najpełniejszy opis badanych obiektów. W części pierwszej, obejmującej I i 11 rozdział, przedstawiono podstawowe założenia metodologiczne i teoretyczne pracy oraz sformułowano wymogi systemowej analizy myśli politycznej. Zaprezentowano tu także katalog terminów używanych w dalszych rozważaniach, określono ich zakres pojęciowy oraz podjęto próbę ich zdefiniowania. Dotyczy to zwłaszcza takich terminów, jak „cel polityczny”, „potrzeba”, „doktryna”, „program”, „interes”, „koncepcja”, „wartość” i „ideologia”. Należy pogrupować je zgodnie z cechami charakterystycznymi dla stosunków międzynarodowych, czyli skonkretyzować dwa podstawowe i wzajemnie powiązane parametry. Pierwszym jest zakres odrębności stosunków międzynarodowych wobec innych rodzajów stosunków społecznych i stosunków politycznych, drugim zaś granice jednorodności praw rządzących wszystkimi rodzajami stosunków społecznych. Autor podkreśla przy tym niski poziom dojrzałości cech określających specyfikę stosunków międzynarodowych.

Read the rest of this entry »

Definicja studiów europejskich

– Dla celów niniejszego Zalecenia, Studia Europejskie definiuje się jako:

a. studia nad ponadnarodowymi, międzyrządowymi i innymi międzynarodowymi instytucjami, politykami i praktykami stosowanymi w Europie

Read the rest of this entry »

Wspólne grupy operacyjno-dochodzeniowe (joint investigation teams)

W wyniku porozumienia kilku zainteresowanych państw członkowskich może powstać wspólna grupa operaeyjno-dochodzeniowa, ustanowiona w określonym celu i na określony w porozumieniu czas z możliwością przedłużenia na mocy

Read the rest of this entry »

Swoboda przepływu kapitału i płatności

Swobodny przepływ kapitału i płatności ma charakter autonomiczny, co oznacza, że nie mieści się ani w sferze wolności przedsiębiorczości, ani w zakresie wolności świadczenia usług. Niemniej jednak stanowi warunek wstępny dla skutecznego wykonywania innych swobód (jak np. swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Read the rest of this entry »

41 artykuł Karty Praw Człowieka

Karta w art. 41 zawiera prawo, które jest swoistym novum, ponieważ pojawia się po raz pierwszy w takim ujęciu w dokumentach typu katalogowego na poziomie międzynarodowym: prawo do dobrej administracji. O ile na płaszczyźnie czlowiek-sądownictwo funkcjonuje prawo do sądu, to jego odpowiednikiem na płaszczyźnie czlowiek-administracja jest właśnie prawo do dobrej administracji. Posłużono się tu konstrukcją zbliżoną do zastosowanej w przypadku prawa do sądu. bow iem po ogólnym stw ierdzeniu, iż każdej osobie przysługuje prawo do tego. aby jej sprawy były załatwiane przez instytucje i organa Unii bezstronnie, rzetelnie i w rozsądnym terminie (art. 41.1), dodano kolejne ustępy definiujące zakres tego prawa. I lak zaliczono tutaj prawo każdej osoby do osobistego przedstawienia sprawy, zanim zostanie podjęty indywidualny środek mogący negatywnie wpłynąć na jej sytuację, prawo każdej osoby dostępu do akt jej sprawy, z zastrzeżeniem poszanowania uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej, obowdązek administracji uzasadniania swych decyzji (ait. 41.2). Dodano także w tym miejscu klauzulę odszkodowawczą pozwalającą każdej osobie dochodzić od Wspólnoty naprawienia, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla prawa państw członkowskich, wszelkich szkód wyrządzonych przez jej instytucje lub jej funkcjonariuszy przy wykonywaniu ich funkcji (art. 41.3). Ponadto znalazł się tu zapis, że każdy może pisać do instytucji Unii w jednym z języków traktatów i musi otrzymać odpowiedź w tym samym języku (art. 41.2).

Read the rest of this entry »

Podział pracy pomiędzy UE i USA

W pewnym sensie autor odbiera sankcję moralną polityce europejskiej, imputując, że byłaby ona inna, gdyby status militarny Unii byl silniejszy. Autor, nie bez ironii, wskazuje różnicę pomiędzy tym, jak Europa postrzega sama siebie i jaką jest w rzeczywistości. Dotyczy to zwłaszcza rzekomego „wyrafinowania” polityki europejskiej, pełnej niuansów i delikatności, jak również zdolności do długiego oczekiwania na rezultat negocjacji i tolerancja wobec fiaska. Kagan dostrzega to podwójne fałszerstwo i zaprzecza istnieniu jednolitego stanowiska europejskiego (na przykładzie sporów pomiędzy Francją i Niemcami a Wielką Brytanią i Europą Wschodnią). Kontynuuje przy tym tok myślenia znany z pracy Samuela Huntingtona The C/ash of Cmlizations, kiedy pisze, że demokraci amerykańscy są bliżsi światopoglądowo amerykańskim republikanom niż europejskim demokratom, na co dowodem jest ich zgoda na użycie siły w Iraku.

Read the rest of this entry »

Ogromne różnice potencjałów w Polsce

Ze względu na ogromne różnice potencjałów, w Polsce (i innych krajach Europy Środkowej) decyzje te podejmowane są w rosnącym zakresie przez korporacje transnarodowe, Komisję Europejską i rządy państw UE. Dzieje się tak z wielu powodów: początkowej niechęci elit „nowych demokracji” do formułowania autonomicznych koncepcji rozwojowych, odrzucanych pod wpływem neoliberalnych strategii reform podporządkowania transformacji ustrojowej wymogom integracji z UE, niewystarczających instrumentów polityki gospodarczej (instytucje, kapitał) oraz specyfiki społeczeństwa i rynku gospodarki w kategoriach sieci powiązań biznesowych, wykraczające poza tradycyjne interpretacje działania przedsiębiorstw zawiera cytowana praca zbiorowa The Handhook of Economic Sociology. ł Zob.: M.Guz-Vetter. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa Polski Zachodniej wytrzymają presją konkurencji na wspólnym rynku? (www.tsp.org.pl): por. także prace K.Jasieckiego: Proces dostosowania spiywatyzuwanych przedsiębiorstw do nymogóir Unii Europejskiej w: Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, red. M. Jarosz. Warszawa 2001) oraz Opinie liderów polskiej gospodarki o integracji ekonomicznej z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, „Studia Europejskie”, nr 4/1998.

Read the rest of this entry »

Projekt studiów europeistycznych jako koncepcja nowego kierunku studiów cz. II

Zarówno ze względu na zawartość, jak i na formę, program ten stanowi odrębną jakość pośród innych akademickich propozycji dotyczących Europy- w’ tym realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Odnośnie do zawartości, najistotniejszą cechą programu jest łączenie podejścia właściwego naukom społecznym i naukom o kulturze oraz systematyczne skupianie się na teorii i praktyce. Od strony formy, specyfika programu polega na angażowaniu studentów w działania praktyczne poprzez: oferowanie im interaktywnych zajęć

(warsztaty, konwersatoria, seminaria i ..tutoriale”), intensywnej współpracy międzynarodowej, kładzenie nacisku na naukę języków obcych a szczególnie języka francuskiego – podstawowego języka prawa europejskiego i administracji unijnej.

Studia europe!styczne nie są możliwe bez podejścia interdyscyplinarnego. Integracja europejska jest w równej mierze procesem gospodarczym, prawnym, społecznym, politycznym, jaki i kulturowym. Aby realizować pełny program potrzebna jest współpraca pomiędzy różnymi wydziałami uniwersyteckimi, a także niezbędny jest kontakt z różnorodnymi instytucjami europejskimi i międzynarodowymi oraz uniwersytetami. Co więcej, europeistyka odnosi się do zbioru wzajemnie powiązanych przedmiotów, charakteryzujących się wielką dynamiką i stanowiących ogromne wyzwanie intelektualne i społeczne. Wszystko to, zważywszy obecny stan rzeczy, będzie coraz bardziej istotne w nadchodzących latach. Proces integracji europejskiej unaocznia zbiór problemów typowych dla społeczeństw współczesnej Europy: mają one coraz bardziej wielokulturowy wymiar, charakteryzują się wzrastającą mobilnością społeczną oraz błyskawicznym postępem zastosowań nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Opierając się na powiedzeniu Edgara Morina „pemer l’Europe”, proponowany program europeistyki dostarcza nowego podejścia do analizy tych podstawowych, głównych problemów i zmian oraz zmusza do ponownego przemyślenia ustalonych teorii politycznych i społecznych, które – w dużej części – są obudowane wokół pojęcia państwa narodowego jako głównego centrum myśli i działania politycznego. Jednocześnie program ten stawia sobie za cel wyjście naprzeciw wzrastającemu popytowi na ekspertów ds. europejskich, na doradców politycznych, którzy, zatrudnieni przez administrację państwową oraz przedsiębiorców prywatnych, potrzebują umiejętności akademickich, aby móc adekwatnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Dlatego podstawowym celem studiów europeistycznych jest stworzenie możliwości formowania umysłowości człowieka otwartego na nowe wyzwania, dzięki dysponowaniu świadomością ogromnego dziedzictwa europejskiego.