Archive for Maj, 2015

Ambasady RP w państwach członkowskich UE

Program ma charakter zdecentralizowany. Szczegółowe regionalne strategie promocyjne ustalane są przez poszczególne ambasady RP w piętnastu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Unia Europejska jest obszarem bardzo różnorodnym, cele regionalnych strategii promocyjnych mogą więc różnić się w poszczególnych państwach Unii. Identyfikacja celów szczegółowych i ich dostosowanie do lokalnych uwarunkowali będzie domeną działania ambasad RP w UE. Każda z nich wypracuje własną regionalną strategię działania w koordynacji z centralą MSZ i we współpracy z innymi partnerami z sektora publicznego oraz niepublicznego.

Read the rest of this entry »

Karta Praw Człowieka a prawa wyborcze

Oprócz uwzględniania potrzeb ochrony i poprawy stanu środowiska przy realizacji własnej działalności, ustęp 4 tegoż artykułu zobowiązuje je do wspierania działań w tym zakresie podejmowanych przez obywateli. Ustęp 3 ma natomiast odmienny charakter, gdyż wynika z niego prawo każdej osoby do informacji o stanie i ochronie środowiska, co jest rozwiązaniem bardzo korzystnym z punktu widzenia aktywizacji działalności zarówno organizacji proekologicznych, jak i pojedynczych jednostek.

Read the rest of this entry »

Paradygmat zależności

W połowie lat 70. kontrastujące perspektywy w badaniu rozwoju społecznego znalazły się w sytuacji koegzystencji. Paradygmat zależności podważał, ale nie przekreślał oddziaływania podejścia modernizacyjnego nadal

Read the rest of this entry »

Przekazywanie aresztowanych do innego państwa członkowskiego cz. III

W kolejnym paragrafie pojawia się odwołanie do postanowień EKPP z 1959 r. Rada zaproponowała, aby artykuły 1 1(2), (3), 12 i 20 Konwencji były stosowane mutatis mutandis do artykułu 9.

Read the rest of this entry »

Właściwe wdrożenie ustawy do praktyki

Właściwe wdrożenie ustawy do praktyki jest więc zadaniem o szczególnym znaczeniu. Proces ten powinien nastąpić sprawnie z uwagi na charakter przyjętych rozwiązań. Warto w szczególności zwrócić uwagę na następujące okoliczności:

Read the rest of this entry »

WYMIAR UE ROLA POLSKI CZ. III

– C. Konsekwencje ekonomiczne

– a) Geopolityczne zbliżenie pomiędzy UE i Ukrainą wzmocni dynamikę współpracy gospodarczej i bezpośredniej wymiany handlowej (choć może obniżyć się skala bezpośredniego handlu przygranicznego).

Read the rest of this entry »

KOMPETENCJE UNII

– Zasady podstawowe

– 1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada powierzenia. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom subsydiarności i proporcjonalności.

Read the rest of this entry »

Podstawy prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego

Podstawowymi elementami jednolitego rynku są tzw. cztery swobody: przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Postanowienia dotyczące tych swobód zawarte są w Traktacie o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. Określono tam podstawowe reguły służące osiągnięciu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dotyczą one:

Read the rest of this entry »

Regionalizm europejski

Z kolei z perspektywy koncepcji kładących nacisk na rosnące znaczenie czynników transnarodowych trudno w sytuacji Polski wskazać mechanizmy włączenia w procesy globalizacji, które byłyby konkurencyjne wobec członkostwa w Unii Europejskiej. Zwłaszcza że sugerowany niekiedy akces do NAFTA nie ma akceptacji USA, a zbliżenie ze Wspólnotą Niepodległych Państw stanowiłoby regres cywilizacyjny, któiy trudno uznać za atrakcyjną alternatywy integracji z UE. Ze względu na położenie geograficzne, brak zasobów porównywalnych ze Szwajcarią lub Norwegią i niski poziom rozwoju gospodarczego, nie stanowi również takiej alternatywy pozostawanie poza Unią, tym bardziej że większość europejskich państw posocjalistycznych uzyska niebawem pełne członkostwo w Unii, a inne (jak Bułgaria i Rumunia) w najbliższych latach także mogą zakończyć proces akcesji.

Read the rest of this entry »

Teorie zależności

Z kolei teorie zależności (hiszp. teoria de la depedettcia) zakwestionowały zasadność rozpatrywania rozwoju z perspektywy społeczeństw zachodnich. Zrodziły się one wśród lewicowej inteligencji Ameryki Łacińskiej jako sprzeciw wobec zbyt optymistycznych zapowiedzi teorii modernizacji, które rzadko znajdowały potwierdzenie w Trzecim Święcie. Później podejście to stało się popularne także na Zachodzie i rozwijano je w odniesieniu do innych regionów pozaeuropejskich. Kontekst historyczny teorii zależności tworzyło niepowodzenie protekcjonistycznych programów rozwojowych zalecanych przez Zachód krajom latynoskim w latach 50. i 60., kryzys ortodoksyjnego marksizmu wywołany przez destabilizację, rewolucje w Chinach i na Kubie oraz jednostronność teorii modernizacji, krytykowanych za propagowanie ideologii pod szyldem nauki.3 Kluczowe założenie teorii zależności przyjmuje, że najważniejszym źródłem zapóźnienia państw Trzeciego Świata jest ich podrzędne usytuowanie wobec kapitalistycznego „centrum” – USA i Europy Zachodniej. Wspólnym mianownikiem różnych odmian tych teorii stały się tezy przyjmujące, że ingerencja Zachodu zakłóciła dynamikę rozwoju krajów pozaeuropejskich w sposób niezgodny z ich interesami, wzorami kultury, tradycjami i wartościami. Państwa „centrum” różnymi metodami narzuciły krajom Trzeciego Światu rolę „peryferii” (głównie zaplecza surowcowego i dostawcy taniej siły roboczej) światowego kapitalizmu, podporządkowując ich rozwój swoim celom oraz korzyściom.“

Read the rest of this entry »

Rada Europejska

– 1. Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa jej ogólne polityczne kierunki i priorytety. Nie pełni funkcji ustawodawczej.

Read the rest of this entry »

Najlepsza empiryczna lalsyfikacja teorii zależności

W takich okolicznościach powstała teoria systemu światowego. W odróżnieniu od innych teorii, koncepcje mieszczące się w tym paradygmacie nie koncentrują się na analizie państw narodowych lub regionów. Za podstawową jednostkę analizy przyjmują reguły ukształtowanego w XIX wieku systemu światowej gospodarki kapitalistycznej określające w skali globalnej warunki, do których dostosowują się poszczególne państwa. Podejście to wychodzi również poza typowy dla teorii zależności dwuczłonowy model analizy „centrum-pcryferie”, skupiony na zewnętrznych uwarunkowaniach zapóźnienia Trzeciego Świata. W to miejsce proponuje, jak w teorii f.Wallersteina, schemat trzech poziomów porządku światowego: najwyżej rozwiniętego rdzenia (core) oraz półperyferii i peryferii, które funkcjonują na odmiennych zasadach. Podejście to zrywa z założeniem dominującym zarówno w teorii modernizacji, jak i w teorii zależności, że rozwój społeczeństw przebiega liniowo – od społeczeństw słabo

Read the rest of this entry »

Studenci

a. W celu dostosowania programów nauczania do potrzeb studentów oraz do wymogów rynku pracy, należy tworzyć zbiory danych statystycznych. umożliwiające uzyskiwanie informacji na temat liczby studentów uczestniczących w Studiach Europejskich na poszczególnych poziomach studiów, jak również zaliczonych przedmiotów i karier zawodowych absolwentów Studiów Europejskich.

Read the rest of this entry »

Ukazanie uczestnictwa UE w stosunkach międzynarodowych

W konkluzjach autor stwierdza: ,, Unia Europejska posiada atrybuty pozwalające jej być poważnym i wpływowym aktorem stosunków międzynarodowych. Jest potentatem ekonomicznym i silnym ośrodkiem oddziaływania na otoczenie zewnętrzne, nie tylko na kraje sąsiednie, ale i na odlegle państwa i regiony świata. Aktywnie odgtjnva różnorodne role międzynarodowe: ekonomiczne, polityczne i w zakresie bezpieczeństwa oraz rolę kulhtrowo-cywilizacyjną. W zasadzie pokrywa całe spektrum ról przypisywanych podmiotom państwowym”. Zwraca on jednak uwagę na fakt, że mimo angażowania się w rozwiązywanie najważniejszych problemów współczesnego świata, rola UE w zakresie stabilizowania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego pozostaje najsłabsza: „Czydi na postawione wyżej pytanie: czy Unia Europejska jest wszechstronnym aktorem międzynarodowym, nie można odpowiedzieć w pełni twierdząco. Niewątpliwie jest już cywilnym mocarstwem, które stara się – podejmując ESDP – dobudować swój komponent obrony, uważany za jeden z ważnych elementów jej tożsamości międzynarodowej”.

Read the rest of this entry »