Archive for Kwiecień, 2015

Rozwój unijnego systemu praw człowieka

Karta jest odpowiedzią unijnych legislatorów na współczesne tendencje w dziedzinie ochrony praw człowieka. Pomimo żc jest dokumentem o charakterze kompiiacyjnym, to poprzez umieszczenie w nim postanowień dotychczas niedostatecznie wyeksponowanych stanowi kolejny krok w kierunku stworzenia w Europie przejrzystego systemu ochrony praw człowieka. Podążając w tym kierunku Unia nie będzie jednak w stanie „ominąć” zagadnienia konkurencyjności tego systemu z mechanizmami strasburskimi.

Read the rest of this entry »

Jak powstawał rynek wewnętrzny we Wspólnotach?

Cel utworzenia w’spó!nego rynku został zawarty już w Traktacie o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1957 r. W późniejszym okresie kraje członkowskie ograniczały się jednak zaledwie do utworzenia unii celnej.9 Istniało wiele powodów, które zakłócały wymianę towarów i czynników produkcji. Dotyczyło to głównie kwestii zróżnicowania standardów narodowych, ograniczania dostępu do rynków narodowych dla przedsiębiorstw z zagranicy oraz dyskryminowania podmiotów biorących udział w procedurach przetargowych. Taka sytuacja powodowała, iż osiągnięcie wspólnego rynku stawało się bardzo trudne. Dodatkowo widoczne było pogorszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej względem amerykańskiej oraz japońskiej. Wszystko to powodowało, że proces integracji nie postępował znacząco naprzód.10

Read the rest of this entry »

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKŁADNI STOSOWANIA KARTY

– 1. Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i agencji Unii z właściwym uwzględnieniem zasady subsydiamości oraz do Państw Członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Państwa te szanują zatem prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w pozostałych częściach Konstytucji.

Read the rest of this entry »

Ramy Strategii Lizbońskiej

Będziemy musieli otworzyć się na konkurencję zachodnich firm, które otrzymają takie samo prawo do działania i inwestowania u nas jak przedsiębiorstwa polskie. Podniesie to z pewnością jakość usług i towarów oraz przyczyni się do obniżenia cen.28 Efektem ubocznym może stać się wprawdzie fala bankructw wśród tych zakładów’, które nie będą w stanie dostosować się do nowej sytuacji i wytrzymać rosnącej konkurencji, ale dla najprężniejszych otworzy się natomiast możliwość działania poza granicami Polski, czyli wejście na nowe rynki zbytu tam, gdzie będzie zapotrzebowanie na określone produkty.29

Read the rest of this entry »

System ogólnoeuropejski

Rekonstrukcja owych koncepcji wymagała od autora analizy bardzo zróżnicowanej literatury poświęconej gaullizmowi. Najważniejszą hipotezą przedstawiona przez Szczepańskiego jest uznanie, iż zamysł rozwijania współpracy państw Europy w jej geograficznych granicach należy traktować – w ramach całokształtu gaullistowskiej koncepcji europejskiej – jako genetycznie pierwotny i nadrzędny w’obec koncepcji jedności zachodnioeuropejskiej, choć funkcjonalnie podporządkowany tej ostatniej. Jedność Europy, cywilizacji i kultury europejskiej była jednym z podstawowych założeń całej filozofii politycznej de Gaulle’a.

Read the rest of this entry »

Requiem dla cywilizacyjnej i politycznej solidarności Europy

Omawiana publikacja to stustronicowe requiem dla cywilizacyjnej i politycznej solidarności Europy i Stanów Zjednoczonych. Tytułowy „raj” to Europa, której beztroscy mieszkańcy żyją pod parasolem ochronnym i w znacznym stopniu na koszt potęgi militarnej USA. Centralna teza autora, mówiąca o trwałym rozejściu się dróg Europy i Ameryki, przenika przez całą pracę. Trudno się z nią nie zgodzić. Proces dojrzewania obydwu organizmów na płaszczyźnie zarówno identyfikacji kulturowej, jak i mechanizmów politycznych i gospodarczych nieuchronnie prowadzi do ukształtowania bardziej wyrazistego profilu każdego z nich. Ta i inne tezy są prezentowane w książce w formie niezliczonych i, dodajmy, irytujących powtórzeń. Na usprawiedliwienie stylu autora trzeba powiedzieć, że taka technika narracji jest głęboko zakorzeniona w amerykańskiej tradycji i występuje w innych współczesnych dziełach obliczonych na zdobycie masowej popularności.

Read the rest of this entry »

Naruszenia prawa w zakresie rynku wewnętrznego

System jednolitego rynku opiera się zatem na wzajemnym zaufaniu oraz na równoważności systemów regulacyjnych. Każde znaczące niepowodzenie w stosowaniu wspólnych zasad w jakiejkolwiek części jednolitego rynku stwarza zagrożenie dla reszty systemu i podważa jego integralność. Bardzo ważne jest więc, aby poszczególne kraje członkowskie dbały o sprawne wdrażanie uregulowań rynkowych w-prowadzanych na szczeblu Wspólnoty. O tym, że nie jest to łatwe przekonuje przytaczany wyżej raport Komisji Europejskiej8 Pokazuje on wyraźnie duże opóźnienia poszczególnych państw w procesie implementowania rynkowych dyrektyw. Okazuje się, że największe problemy mają w tym względzie Francja, Niemcy, Grecja oraz Luksemburg. Brak implementacji wielu dyrektyw uniemożliwia skuteczne działanie na szczeblu wspólnotowym.

Read the rest of this entry »

Świat według Ameryki

W rozdziale zatytułowanym „Świat według Ameryki” autor przypisuje USA część winy za obecny stan rzeczy. Stany Zjednoczone przechodząc do realizacji polityki izołacjonizmu po I wojnie światowej i odsuwając się od Europy, rzeczywiście przyczyniły się do wybuchu kolejnego konfliktu na wielką skalę. Zasady obecnej polityki zagranicznej Unii wydają się być pisane na zamówienie prezydenta Roosevelta, pragnącego na zawsze usunąć ,,zgniłą i skorumpowaną” Europę ze sceny międzynarodowej polityki. To przecież Amerykanie wyparli Europę z Suezu w 1956 r„ redukując jej międzynarodowe znaczenie. Nade wszystko to właśnie amerykański parasol ochronny rozpostarty nad nią w okresie „zimnej wojny” przyczynił się do zaniku instynktu działania na własną rękę w zakresie obrony.

Read the rest of this entry »

Przesłuchania w formie wideokonferencji

W przypadkach, kiedy nie jest możliwe lub nie jest konieczne osobiste stawiennictwo przed organami sądowymi państwa wzywającego, organy ścigania prowadzące dochodzenie mogą zwrócić się z wnioskiem do organów państwa, na którego terytorium znajduje się dana osoba, o przeprowadzenie przesłuchania w formie wideokonferencji zgodnie z postanowieniami art. 10. Parlament dodał możliwość przeprowadzenia przesłuchania za pośrednictwem telekonfercncji, ponadto w poprawkach zamieścił uwagę dotyczącą obowiązku przeprowadzenia przesłuchania z zachowaniem gwarancji praw oskarżonego. Kolejna propozycja Parlamentu odnosiła się do tego, żeby nie tylko zainteresowane państwo, ale także sam świadek lub biegły, wezwany do stawiennictwa przed organami państwa prowadzącego dochodzenie w sprawie, mógł wnioskować o przeprowadzenie tego rodzaju przesłuchali. Parlament przewidywał też. inną opcję: świadek lub biegły, który ma zostać przesłuchany z wykorzystaniem wideokonferencji może zwrócić się z wnioskiem o umożliwienie mu osobistego stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień lub opinii. Ostatecznie w Konwencji przyjęto propozycję Rady. z tym że prowadząc przesłuchanie w formie wideokonferencji należy brać pod uwagę paragrafy 2-8 artykułu 10.

Read the rest of this entry »

Osie współpracy akwenowej w Europie

Nietrudno więc zauważyć, że zarówno na osi wertykalnej, jak i horyzontalnej region Morza Bałtyckiego usytuowany jest w centrum (Europem Me.sa-Rcgion). W tym regionie krzyżują się obie osie, więc nie jest on z pewnością regionem peryferyjnym. Ponadto należy podkreślić, że liczący 400 tys. kilometrów kwadratowych akwen Morza Bałtyckiego3 jest ogniwem łączącym, a nie dzielącym czy też rozgraniczającym, wokół którego rozwija się bardzo dynamiczna i wielopłaszczyznowa współpraca międzynarodowa. Odbywa się ona na różnych szczeblach: między państwowym (Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Nordycka, Rada Bałtycka), regionalnym (Subregionalna Współpraca Państw Morza Bałtyckiego), na szczeblu miast (Związek Miast Bałtyckich) oraz wielu innych płaszczyznach.ł

Read the rest of this entry »

Przekazywanie aresztowanych do innego państwa członkowskiego cz. II

Konwencja stanowi, że jeśli wymagane jest uzyskanie zgody aresztowanego na przekazanie do innego państwa członkowskiego, wówczas oświadczenie wyrażające zgodę lub jego kopia powinny pozostać w państwie, w którym osoba przebywała w’ areszcie. Nic zamieszczono natomiast przepisu normującego konsekwencje braku zgody osoby aresztowanej.

Read the rest of this entry »

Najsiliejszy aspekt nowych teorii modernizacyjnych

Wejście do UE zmienia zatem status polityczny naszego regionu (zwłaszcza Polski, której znaczenie stanie się formalnie porównywalne z Hiszpanią), co jednak tylko w ograniczonym stopniu przekłada się na poziom rozwoju gospodarczego. Strukturalnie jest on bowiem nadal zbliżony do innych „rynków wschodzących”. W tym zakresie wyjście z obecnej roli „podwykonawców” w międzynarodowym podziale pracy wymaga działań umiejętnie łączących elementy różnych koncepcji rozwoju. Niektórzy badacze w takim kontekście sugerują potrzebę posługiwania się zmodyfikowanymi wersjami teorii modernizacji, z uwzględnieniem wątków’ podnoszonych przez teorie zależności.43 Inni akcentują, że w’ dyskursie o zmianie społecznej main sfreant stanowi problematyka globalizacji, która zmienia naturę czynników strukturotwórczych w polityce (kryzys państwa narodowego), w gospodarce (internacjonalizacja biznesu) czy w świadomości społecznej (nacisk kultury globalnej).44

Read the rest of this entry »

Geneza modernizacji wzajemnej pomocy prawnej cz. II

Zmiany proponowane przez Parlament111 dotyczyły przede wszystkim prawa do obrony, ochrony praw osoby przesłuchiwanej, uściślenia definicji pojęć, a także uregulowania różnych form podsłuchu telekomunikacyjnego. Inne proponowane poprawki miały na celu uporządkowanie tekstu Konwencji i dokonanie zmian czyniących ją bardziej zrozumiałą. W kwestii ochrony praw osoby przesłuchiwanej położono nacisk na konieczność przestrzegania norm określonych przepisami Europejskiej Konwencji Praw’ Człowieka i Podstawowych Wolności oraz potrzebę usunięcia rozbieżności istniejących między systemami prawnymi s. 141: Ch.F.kherg, Internationa! Legal Assistance in Combating Organized Crime. „Nouvelles Etudes Pénales”, vol. 16/1998, s.261.

Read the rest of this entry »

Problematyka ochrony danych osobowych w Konstytucji

W polskiej Konstytucji brak jest ogólnie wyrażonej zasady poszanowania integralności osoby ludzkiej, tymczasem w Karcie kwestię tę odniesiono zarówno do fizycznej jak i psychicznej. Przejmując następującą definicję pojęcia integralności można jednak odnaleźć w treści Konstytucji postanowienia korespondujące z omawianym art. 3 Karty. Za integralność fizyczną rozumieć należy autonomię jednostki w zakresie dysponowania swoim ciałem, a także nietykalność osobistą i cielesną jednostki, a za integralność psychiczną – integralność osobowości w znaczeniu psychologicznym.17 Do tak rozumianej integralności Konstytucja nawiązuje w art. 39, w którym wyrażono zakaz (dotyczący każdej osoby ludzkiej) poddawania jej eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody: w art. 41, ust. 1, zdanie 1, gdzie każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą oraz. w art. 40, gdzie zabrania się tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania, a także stosowania kar cielesnych. Brak jest jednak w Konstytucji postanowień expressis verbis zakazujących praktyk eugenicznych,1 wykorzystywania ludzkiego ciała i jego poszczególnych części jako źródła korzyści finansowych czy zakazu reproduktywnego klonowania istot ludzkich.

Read the rest of this entry »