Archive for Marzec, 2015

Problemy współpracy transgranicznej

Książka składa się z czterech części. Pierwsza ma charakter ogólny i odnosi się do problemów współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej. Jej autorzy podejmują tak istotne kwestie, jak: euroregiony a suwerenność państwa, euroregion jako czynnik kreujący tożsamość europejską (przesłanki, możliwości i zagrożenia) czy wreszcie znaczenie euroregionów w procesach kształtowania tożsamości narodowej i europejskiej. Podjęcie tych zagadnień w publikacji o euroregionach wydaje się być ze wszech miar uzasadnione. Współpraca transgraniczna odbywa się wszakże w złożonej polskiej rzeczywistości politycznej. Pełnej zgodności poglądów co do potrzeby integracji z Unią Europejską towarzyszą postawy zachowawcze w odniesieniu do współczesnego rozumienia roli państwa, suwerenności i jego unitarnego charakteru. To z kolei rodzi niechęć niektórych środowisk politycznych do międzynarodowej aktywności samorządu terytorialnego. Niekiedy może to wynikać z przekonania o niedojrzałości samorządów do samodzielnego prowadzenia współpracy z zagranicą lub błędnego rozumienia idei euroregionów. Dobrze, że autorzy przypominają pamiętną debatę parlamentarną z 1993 roku na temat euroregionów. Stała się ona okazją do przedstawienia rządowego stanowiska w kwestii współpracy transgranicznej. Oponentom tej współpracy przypomniano wówczas, że „tworzenie roboczy-ch wspólnot euroregionalnycb nie powoduje jakiegokolwiek ograniczenia suwerenności państwa, którego województwa, okręgi i gminy uczestniczą iv takiej współpracy”.

Read the rest of this entry »

Powstanie Karty Praw Człowieka

Jak już wspomniano, jednym z zadań Karty jest stworzenie jednolitego, przejrzystego systemu ochrony praw podstawowych, gdyż zgodnie z commnnis opinio dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie tego nie zapewniają. Można powiedzieć, iż obecnie w państwach członkowskich UE mamy do czynienia z dwoma systemami gwarancji praw człowieka: pierwszy, stworzony w ramach Rady Europy, oparty na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz) z Europejskim Trybunałem Praw Człow ieka z siedzibą w Strasburgu9 oraz drugi

Read the rest of this entry »

PÓŁNOCNY WYMIAR UE – KONTYNUACJA

Na płaszczyźnie psychogeopolilycznej rola międzynarodowa Unii Europejskiej zmieni się z gracza zdywersyfikowanego z rolami rozkładającymi się pomiędzy poszczególne państwa na gracza zespolonego wokół wymiarów (które z definicji pow-stają i funkcjonują także dzięki czynnikom psychologicznym). Unia stanie się aktorem, który nie tylko dba o swój interes bałtycki i śródziemno-morski, ale odgrywa ważną rolę w regionie środkowoeuropejskim, gdzie dysponuje znacznym prestiżem. Takie „przesunięcie” UE na Wschód, powodujące objęcie integracją europejską południowych wybrzeży Bałtyku i części Europy Środkowej i Wschodniej stanowi kolosalną, jakościowo nową zmianę geopolityczną, która pociągnie za sobą zmiany w mentalności międzynarodowej, świadomości wewnątrzunijnej oraz w zewnętrznym (europejskim i pozaeuropejskim) postrzeganiu zarówno na nowo zredcfiniowanych regionów (wymiarów), jak i całej Unii.

Read the rest of this entry »

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony

Rozdział III: „Mechanizm Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa” zajmuje się jej podstawami traktatowymi, celami i instrumentami, rolą instytucji w procesie decyzyjnym WPZiB (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Sekretariat Generalny Rady UE i Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB, Prezydencja i „Trojka”, organy WE zaangażowane w sprawy WPZiB) oraz finansowaniem tej polityki. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa przedstawiana jest tu jako zasadniczy instrument realizowania się UE jako aktora stosunków międzynarodowych. Wskazując na międzyrządowy charakter WPZiB, autor jednocześnie wykazuje jej małą efektywność, a szanse usprawnienia widzi w możliwościach jej systematycznego „uwspólnotawiania”.

Read the rest of this entry »

Etapy realizacji Programu promocji Polski w UE

Realizacja Programu promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego obejmuje dwie fazy: przygotowawczą oraz implementacyjną.

Read the rest of this entry »