Archive for Marzec, 2015

Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy

Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

Read the rest of this entry »

Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE cz. II

Podstawą wyodrębnienia grupy małych i średnich przedsiębiorstw jest w UE definicja wprowadzona przez Komisję Europejską,4 zgodnie z którą:

Read the rest of this entry »

Rada Ministrów

– 1. Rada Ministrów wspólnie z Parlamentem Europejskim pełni funkcje ustawodawczą i budżetową oraz funkcje określania polityki i koordynacyjne, na warunkach określonych w Konstytucji.

Read the rest of this entry »

Pojęcie Wschodniego Wymiaru Unii Europejskiej

Jak wspomniano, Unia Europejska rozwija obecnie swój Północny Wymiar, jak również dobrze ukształtowane Parlnerstw’0 Śródziemnomorskie, które de facio stanowi jej Śródziemnomorski Wymiar (Mediterranean Dimemion). Można więc dostrzec, że Unia zmierza w kierunku wielowymiarowości, co potwierdza raport pt. Towards the Multidintensional Union opracowany przez Miski Haukkalę z Pińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.5 Tendencja ta wzmocni się jeszcze wraz z kolejnym rozszerzeniem na Wschód, w wyniku którego może pojawić się kolejny wymiar, tym razem Wymiar Wschodni.

Read the rest of this entry »

Prawo Człowieka a prawo wewnętrzne państw

Funkcjonowanie dwóch odrębnych (potencjalnie konkurencyjnych) mechanizmów dochodzenia praw człowieka, każdy z niezależnym organem sądowym, autonomicznie od siebie stosujących i interpretujących ten sam tekst EKPCz, stwarza niebezpieczeństwo różnych rozstrzygnięć w podobnych sprawach. Sprzyja to pojawianiu się niepewności co do zakresu gwarantowanych praw, gdyż obywatele państw Unii są nadal poddani dwóm systemom. W sprawach objętych prawem wspólnotowym mogą korzystać z procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości (na podstawie art. 173 Traktatu Rzymskiego trzeba udowodnić bezpośredni indywidualny interes). W innych sprawach muszą jednak występować ze skargą do Trybunału Praw Człowieka, przy czym nie mogą wnieść skargi na działalność organów Wspólnot do Trybunału w Strasburgu, ponieważ Unia nie jest stroną EKPCz. Jak wskazuje A.G.Toth, warto również pamiętać, iż system ochrony praw podstawowych tworzony przez Trybunał Sprawiedliwości – jak każdy system nieskodyfikowany – rozwija się w sposób dość przypadkowy. Poszczególne kwestie zostają rozstrzygnięte dopiero wtedy, gdy na wokandzie Trybunału znajdzie się sprawa ich dotycząca.”

Read the rest of this entry »

Profil studiów na Instytucie Europejskim

Początkowo przedmiotem studiów w Instytucie była szeroko rozumiana europeistyka. (Kadra składała się z naukowców i praktyków różanych specjalności tak np. jednym z pierwszych profesorów z\\ iązanycli z ośrodkiem by i francuski polityk, naukowiec i prekursor mchu europejskiego André Philip.) W pierwszych latach działalności nacisk położony był na kulturo- i literaturoznawstwo, filozofię, historię i muzykologię, chociaż jednocześnie część programu obejmowała zagadnienia prawnicze, polityczne i ekonomiczne. Do tych ostatnich, ze względu na rozwijające się procesy integracji europejskiej, zaczęto stopniowo przykładać coraz większą wagę.

Read the rest of this entry »

Propozycje liberalizmu i demokracji

W takim ujęciu propozycje liberalizmu i demokracji oraz otwarcia się na świat dostarczają niewłaściwych strategii służących głównie utrwalaniu zależności krajów rozwijających się od Zachodu. Realizacja takich strategii skazuje je na powielanie dróg rozwoju, które nie tw orzą perspektyw zmiany ich statusu. Sytuacja ta wytwarza natomiast wiele nowych problemów politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych, zw iązanych m.in. z konfliktami na tle zderzenia tradycji z modernizacją w stylu zachodnim, zagrożeniami narodowej

Read the rest of this entry »

Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE

Wspieranie rozszerzenia Unii nuropejskicj o Polskę od kilku lat stanowi priorytet zagranicznych działań promocyjnych realizowanych przez polską dyplomację. Od roku 2000 wdrażany jest Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE, który byI przyjęty przez Radę Ministrów 27 czerwca 2000 roku. Dzięki Programowi Ramowemu i podjętym po jego przyjęciu działaniom nastąpiło znaczące wzmocnienie aktywności MSZ, polskich placówek dyplomatycznych, a także innych instytucji zaangażowanych w promocję zagraniczną {w tym m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury i podległych im agencji) ukierunkowane na wpływanie na opinię publiczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W najnowszym sprawozdaniu z realizacji tego Programu pt. „Promocja członkostwa Polski w UE w roku 2001: Sprawozdanie z realizacji Programu Ramowego Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE w roku 200!’’ wskazuje się. iż w okresie realizacji tego Programu nastąpił wyraźny wzrost poparcia społeczeństw państw członkowskich UE dla rozszerzenia Unii o Polskę. Wyniki te potwierdzają tezę o pozytywnym wpływie realizowanych przez MSZ zagranicznych działań promocyjnych na przebieg procesu akcesyjnego RP do UE. Program Ramowy obejmuje lata 20002002, gdyż opiera się on na przyjętym przez poprzedni rząd założeniu, iż Polska wstąpi do UE z końcem roku 2002.

Read the rest of this entry »

Unijne średnie zaniżają kraje śródziemnomorskie

Unijne średnie zaniżają kraje śródziemnomorskie, jak np. Włochy, Grecja, południowa Francja i południowa Hiszpania, gdzie niewielkie obszarowo gospodarstwa są naturalnym elementem struktury o specyficznym dla regionu ukierunkowaniu produkcji. Jeszcze większy był dystans, mierzony udziałem wc władaniu gruntami większych gospodarstw (o powierzchni powyżej 20 ha), dzielący Polskę od tych krajów UE, gdzie dominuje rolnictwo typowe dla naszej strefy geograficznej. W przypadku Wielkiej Brytanii ten wskaźnik wynosił około 95%, Francji – 92%, Danii – 89% i Niemiec – 85% (por. tabelę 2). Wśród przedstawionych przykładów warto zwrócić uwagę na ostatni z tych krajów, gdzie w związku z włączeniem terytorium byłej NRD dokonuje się podobny, jak w Polsce, proces restrukturyzacji i prywatyzacji uspołecznionego rolnictwa.

Read the rest of this entry »

Polski obszar graniczny

Druga część książki zajmuje się polskim obszarem granicznym. Wskazuje na przyjęte po stronie polskiej rozwiązania strukturalne i organizacyjne euroregionów, poszukuje zależności pomiędzy’ natężeniem ruchu granicznego a ich organizacją i funkcjonowaniem oraz opisuje rolę komisji międzyrządowych do spraw współpracy transgranicznej. W części tej znajduje się także rozprawa dotycząca rozwoju obszarów pogranicza wschodniego. W odniesieniu do fragmentu książki poruszającego kwestię wpływu ruchu granicznego na euroregiony, nasuwają się dwie uwagi.

Read the rest of this entry »

Postulaty obrony suwerenności narodowej

Zasadniczym wyróżnikiem tych koncepcji jest brak programu pozytywnego. Postulaty obrony suwerenności narodowej mają głównie charakter defensywny. Mogą mobilizować niezadowolonych wyborców’, nie wskazują jednak na zasoby i strategie, które mogłyby tworzyć alternatywę wobec paradygmatu modernizacyjnego. Idee polityczne i gospodarcze funkcjonujące wśród polskich eurosceptyków (np. ekspansji na Wschodzie) nie opierają się na żadnych zobiektywizowanych przesłankach. Zakorzenione są w anachronicznej, postendeckięj koncepcji państwa sprzed II wojny światowej, chociaż uogólniają też krytycznie nowe zagrożenia, wynikające z nawarstwiania się transformacji ustrojowej i integracji europejskiej. Podejście to nie uwzględnia ewolucji współczesnego kapitalizmu, w tym procesów globalizacji, internacjonalizacji i regionalizacji. Nie podejmuje też problematyki wykorzystania tych procesów dla Polski, bez czego trudno tworzyć jakąkolwiek perspektywiczną koncepcję rozwoju kraju. W konsekwencji nie dostarcza narzędzi teoretycznych umożliwiających trafne zdiagnozowanie położenia Polski i spożytkowanie doświadczeń krajów, które niedawno stały lub stoją wobec zbliżonych wyzwań.

Read the rest of this entry »

Raport Komisji Europejskiej

Raport ten, przygotowany po raz jedenasty, zawiera przegląd wyników w dziedzinie rynku wewnętrznego. Prezentuje osiągnięcia i zaległości państw członkowskich w implementacji, stosowaniu i przestrzeganiu wspólnotowego prawa rynku wewnętrznego. Obejmuje również opinie obywateli i przedsiębiorców o funkcjonowaniu rynku, które ustalane są na podstawie sondaży. Według raportu, mieszkańcy Unii pozytywnie oceniają działanie rynku wewnętrznego- blisko 80% z nich uważa, że ma on bardzo istotny wpływy na wybór dostępnych produktów, 67% – na jakość produktów, 41% – na ceny. Około 76% obywateli wyraża zadowolenie ze wzrostu poziomu konkurencji w wyniku ustanowienia jednolitego rynku. Blisko 46% przedsiębiorców unijnych uznało, że rynek wewnętrzny wywarł pozytywny skutek na ich działalność (tylko 1 ł% ocenia ten wpływ jako negatywny). Ponad 80% przedsiębiorców jest zdania, że poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego powinna być głównym priorytetem Unii Europejskiej w przyszłości.5

Read the rest of this entry »

Polacy o Unii Europejskiej cz. II

W maju 2003 r. przewidywana frekwencja w referendum unijnym kształtowała się na poziomie 68-83% (zgodnie z badaniami IPSOS, CBOS, OBOP). Odnotowano wówczas kolejny, znaczący wzrost akceptacji dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, której wskaźnik na przełomie maja i czerwca, a więc tydzień przed referendum, oscylował wokół 69-76% (IPSOS, CBOS, OBOP).

Read the rest of this entry »

Praktyczne wnioski dla organizacji prac zaplecza eksperckiego w Polsce

Z doświadczeń państw członkowskich i Komisji wypływają praktyczne wnioski dla organizacji prac zaplecza eksperckiego w Polsce, szczególnie ważne w perspektywie znacznego umiędzynarodowienia polityki wewnętrznej w warunkach członkostwa w UE. Wobec dopiero początkowego etapu rozwoju niezależnych i stabilnych ośrodków prywatnych i fundacji, niezwykle ważne znaczenie mają u nas ośrodki akademickie. Doświadczenia te sprowadzić można do następujących konkluzji:

Read the rest of this entry »