Archive for Marzec, 2015

Europeizacja

Globalizacja, a praktycznie: europeizacja, jest istotnym czynnikiem wpływającym na pracę dyplomacji. Powoduje ona szybki wzrost – chcianych i niechcianych – powiązali partnerów, wywołując umiędzynarodowienie (tzw. internacjonalizację) polityki wewnętrznej państw. W szczególnie silnym stopniu odnosi się to do państw i gospodarek objętych integracją europejską. W ich sytuacji polityka zagraniczna i europejska, czyli to, co nazywamy tutaj narodową polityką europejską, musi łączyć trzy pola działań:

Read the rest of this entry »

Swobodny przepływ usług

Zasada swobodnego świadczenia usług jest ściśle powiązana ze swobodą przepływu towarów i osób oraz wolnością przedsiębiorczości. Usługi określane sąjako wszelkie świadczenia wykonywane odpłatnie, zwłaszcza zaś realizowane w ramach prowadzonej działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej

Read the rest of this entry »

Poszanowanie różnic kulturowych, religijnych i językowych

Karta w art. 22 formułuje zasadę poszanowania zróżnicowania kulturowego, religijnego i językowego. Na treść tego artykułu wpływ miały art. 6(F) Traktatu UE, art. 151.1 i 151.4 Traktatu WE dotyczące kultury oraz jedenasta deklaracja do aktu końcowego Traktatu Amsterdamskiego dotycząca statusu kościołów i organizacji niewyznaniowych.’1 Na tle innych regulacji o wymiarze międzynarodowym jest to ujęcie bardzo umiarkowane, gdyż zapisy w takich dokumentach, jak Europejska Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych22 czy Deklaracja Praw’ Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych” idą znacznie dalej. Odpowiednie przepisy wskazują tu bowiem nie tylko na samą deklarację poszanowania praw mniejszości kulturowych, religijnych i językowych, ale (jak np. drugi z wymienionych wyżej dokumentów) wyraźnie wskazują na potrzebę zagwarantowania osobom należącym do mniejszości prawa do skutecznego uczestnictwa na szczeblu krajowym i regionalnym w decyzjach dotyczących mniejszości. Ponadto w Konwencji Ramowej przepisy zobowiązują st rony do ,,przyjęcia środków w celu popierania

Read the rest of this entry »

Obiegowe prawdy o psychice Europejczyków

Kagan podważa obiegowe prawdy o psychice Europejczyków, np. tę, że europejska cierpliwość wobec przemocy ma źródło we własnej przeszłości. Nie jest tak, że Europejczycy zdolni są znieść więcej, ponieważ wńcle już wycierpieli. Autor redukuje to do zwykłego strachu przed tyranem, mającego swe źródło w słabości. To nie koniec tego rodzaju ocen – autor tłumaczy rozdżwięk między USA i Europą zwykłymi ludzkimi emocjami. To zawsze silny, a nie słaby, stara się znaleźć rozwiązanie problemów, gdyż zdaje sobie sprawę ze swoich możliwości i potencjału. Dlatego Europejczycy wolą „miękkie” wyzwania na miarę ich sit, jak np. ochrona środowiska, bieda, emigracja. Potwierdzają to badania: Europejczycy w mniejszym stopniu niż Amerykanie martwią się zagrożeniami współczesnego świata takimi, jak reżim Saddama Husajna i nie zakładają, że mogą mieć swój własny „I1 września”. Skoro stosunki międzynarodowe można zredukować do prostej psychologii ulicy, można by zadać autorowi pytanie: czy przypadkiem nie jest w naturze silniejszego szukać zaczepki dla samej tylko demonstracji własnej siły?

Read the rest of this entry »

Geneza modernizacji wzajemnej pomocy prawnej

Wspólne działania podejmowane przez państwa europejskie w celu skutecznego zwalczania przestępczości normowały dotychczas przepisy Konwencji Rady Europy o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wymagały jednak zacieśnienia współpracy, co wynikało z wprowadzenia swobodnego przepływu osób w granicach Unii. Dostrzeżono zatem konieczność unormowania i zalegalizowania działań skierowanych przeciwko przestępczości zorganizowanej, podejmowanych przez organy władzy państw członkowskich.

Read the rest of this entry »

Karta Praw Podstawowych a polski porządek prawny

Rzeczpospolita Polska jako członek UE będzie zobowiązana do zapewnienia odpowiednich standardów ochrony praw człowieka. W sytuacji, gdy Karta stanie się wiążącym unijnym aktem prawnym, kompatybilność polskich rozwiązań ze standardami Karty będzie miała istotne znaczenie dla polskiego porządku prawnego. Ponadto pamiętać należy, iż z biegiem czasu prawa podstawowe podlegają dynamicznemu procesowi dostosowywania się do nowych warunków i zadań stawianych przez rzeczywistość. W związku z tym istotne jest obserwowanie tego rodzaju tendencji w świetle rozwiązań Karty, które, wnosząc nowatorskie idee, być może będą tworzyć w przyszłości nowe kanony w dziedzinie praw podstawowych. Tytułem przykładu podać można art. 41 Karty formułujący praw’o do dobrej administracji, czy leż art. 26 mówiący o integracji osób niepełnosprawnych. Karta powinna zatem wpływać nie tylko na treść ustawodawstwa, ale także na procesy stosowania prawa. Istotne jest również to, że zawartość normatywna poszczególnych praw i wolności, jctk i ich otoczka doktrynalna i orzecznicza, określać będą rozumienie tych praw i wolności vr systemie prawa polskiego”’ ,l_

Read the rest of this entry »

Prawo do nauki

– 1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.

– 2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.

Read the rest of this entry »

Teorie zależności – kontynuacja

W miejsce fascynacji reformatorskich elit naśladowaniem Zachodu, teorie zależności wprowadziły kategorie i sposoby analizy obrazujące podporządkowanie i eksploatację Trzeciego Świata przez wysoko rozwinięte państwa kapitalistycznego „centrum”. Zwróciły uwagę na takie kwestie, jak nierówne warunki transakcji (reguły podziału pracy, uprzywilejowanie kapitału zagranicznego, deficyt obrotów z zagranicą), uzależnienie ekonomiczne krajów niżej rozwiniętych przez Zachód za pomocą kredytów i technologii, niekorzystne zmiany strukturalne w Trzecim Swiecie („wyspowy” lub „dualistyczny” charakter rozwoju, polaryzacja i pauperyzacja społeczeństwa, „drenaż mózgów”), rola nowych wzorców użytecznych w promowaniu interesów Zachodu (style życia i modele konsumpcji upowszechniane przez media, westemizacja i amerykanizacja kultury). W odniesieniu do Ameryki Łacińskiej sformułowano koncepcje „rozwoju niedorozwoju” (A.Frank), struktur zależności kolonialnej, finansowo- przemysłowej i technologicznej (T.Dos Santos), teorię „kapitalizmu peryferyjnego” (S.Amin), pułapki zadłużenia (P.Sweezy), rozwoju związanego z zależnością (F.Cardoso). Natomiast doświadczenia Azji stały się przesłanką m.in. koncepcji destruktywnej roli rządów kolonialnych w ewolucji struktur instytucjonalnych i społecznych w Indiach (P.Baran) czy rozwoju krajów Azji Wschodniej bazującego na eksporcie (M.Landsberg).

Read the rest of this entry »

Bariery w handlu

Zgodnie z art. 30 Traktatu WE. czyni przepisy takie muszą zawierać uregulowania proporcjonalne do celu, jaki ma być osiągnięty. Regulacje te mogą być zaskarżone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez inne państwa członkowskie lub Komisję Europejską jako stwarzające bariery w swobodnym przepływie towarów.

Read the rest of this entry »

Rola Centrum Europejskiego LIW w prowadzeniu studiów europeistycznych

Centrum Europejskie stanowi odpowiednią bazę koordynacyjną dla prowadzenia studiów europeistycznych w Uniwersytecie Warszawskim z kilku podstawowych przyczyn:

Read the rest of this entry »

Teoria endogennego rozwoju społecznego – kontyuacja

W sferze teoretycznej współcześnie paradygmat ten czerpie z bardzo różnorodnych źródeł. Na Zachodzie są to m. in. krytyka wysokich kosztów społecznych i ekologicznych wzrostu gospodarczego (Klub Rzymski, E.J.Mishan) koncepcje rozwoju ściśle wiążące gospodarkę i społeczeństwo z ochroną środowiska naturalnego (teorie ekorozwoju) negacja industrializacji, urbanizacji i globalizacji w myśl hasła „małe jest piękne” (E.F.Schumacher) lub koncepcja konfliktu pomiędzy miastem i wsią oraz konieczność większego transferu zasobów do regionów wiejskich (M.Lipton). W Trzecim Świecie teorie te odwołują się do filozofii samowystarczalności i suwerenności gospodarczej Gandhiego, idei samodzielności państw zacofanych i koncepcji „zbiorowego liczenia na własne siły” (collectire self-reliance) lub tworzenia lokalnych kooperatyw’ sprzyjających mobilizowaniu ludności krajów rozwijających się (UNESCO).

Read the rest of this entry »

Zasady budżetowe i finansowe

– 1. Wszystkie dochody i wydatki Unii muszą stanowić przedmiot preliminarza na każdy rok budżetowy i być wpisane do budżetu, zgodnie z postanowieniami części HI.

Read the rest of this entry »

Polska na jednolitym rynku europejskim

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, również będzie objęta przepisami dotyczącymi funkcjonowania jednolitego rynku. Będzie to oznaczało wielką szansę dla naszego kraju, ale również ambitne zadanie do zrealizowania.

Read the rest of this entry »

Akty prawne Unii

Wykonując kompetencje powierzone jej przez Konstytucję, Unia wykorzystuje jako akty prawne, zgodnie z postanowieniami części III, ustawy europejskie, europejskie ustawy ramowe, rozporządzenia europejskie, decyzje europejskie, zalecenia i opinie.

Read the rest of this entry »