Archive for Luty, 2015

Objaśnienia biura Konwentu opracowującego Kurtę

Objaśnienia biura Konwentu opracowującego Kurtę nie stanowią jednak wykładni legalnej. Ich treść znajduje się na oficjalnej stronie Unii Europejskiej (http://europa.eu.int). Według tego dokumentu zakaz praktyk eugenicznych. o którym jest mowa w Karcie, odnosi się do takich sytuacji jak gwałt, niewolnictwo o charakterze seksualnym, zmuszanie do prostytucji, wymuszona ciąża, zmuszanie do sterylizacji, przymusowe małżeństwa a także inne formy przemocy o charakterze seksualnym o porównywalnej wadze, które są uważane za międzynarodowe przestępstwa zgodnie z art. 7.1. Statutu Międzynarodowego Trybunału Kryminalnego przyjętego w Rzymie 17 lipca 1998 r. Statut lego Trybunału znajduje się na oficjalnej stronie ONZ (http://www.iin.org/lavv/icc/statute/romefra.htm). na warunkach i w granicach w tymże dokumencie przewidzianych. Podobnie polska Konstytucja w art. 51 stwierdza, iż nikt nie może być obowiązany do ujawniania informacji dotyczących jego osoby, chyba że dzieje się to na podstawie ustawy, a w ust. 2 określa jakie informacje o obywatelach władze publiczne mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać, uznając za celowe te, które są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym (np. do celów fiskalnych).

Read the rest of this entry »

Rozszerzenie UE na WschódRozszerzenie UE na Wschód

Przyszła Unia Europejska licząca 25 państw, a nieco później, po przyjęciu Rumunii i Bułgarii, 27 państw’21 będzie tak dużym blokiem, że kreowanie zdywersyfikowanych punktów ciężkości, czyli wymiarów wydaje się być naturalną tendencją integracyjną. Obecnie proces powstawania Wymiarów’ UE znajduje się w bardzo ciekawej fazie. Jeden z nich, śródziemnomorski, chronologicznie najstarszy, jest praktycznie gotowy, jak również dobrze rozbudowany, mając cechy nic występujące w innych Wymiarach (wspomniana pomostowość, specjalna, oparta na partnerstwie polityka regionalna). Drugi Wymiar, zwany Północnym, znajduje się w budowie, choć to właśnie on ma szanse na najszybszy rozwój ze względu na dużą stabilność regionu, względnie dobry poziom rozwoju ekonomicznego, brak konfliktów, status Bałtyku jako ,,morza wewnętrznego” UE itd. Pojawia się także trzeci Wymiar, tym razem Wschodni, znajdujący się dopiero w sferze programowania czy może nawet tylko symulacji, ale za to z dużą perspektywą rozwoju, włącznie z przejęciem cech znanych już np. z Wymiaru Śródziemnomorskiego, jak np. pomostowość.

Read the rest of this entry »

Strategia „modernizacji przez integrację”

Strategia „modernizacji przez integrację” ma także inne kontrowersyjne strukturalne następstwa. Ich wskaźnikiem jest m.in. duży deficyt handlowy Polski z krajami UE, utrata 1-2 min miejsc pracy spowodowana liberalizacją importu oraz przejmowanie przez kapitał zagraniczny udziału w rynku i własności najbardziej dochodowych przedsiębiorstw’. Nastąpiło skumulowanie kosztów unowocześnienia kraju z kosztami integracji z silniejszymi gospodarkami Unii. Spowolnienie wzrostu wynika bow iem po części także z „zewnętrznych” warunków działania polskich przedsiębiorstw. Od podpisania Układu Europejskiego w 1994 r. zniesiono podatek importowy, obniżono stawki celne na artykuły przemysłowe (średnio z 23% do 2,1% w 1999 r.) i prowadzono politykę wzrostu wartości złotego. Według niektórych szacunków, czynniki te ograniczyły konkurencyjność rodzimych firm na rynku wewnętrznym i za granicą o 30- 40%28 Ważnym czynnikiem jest także protekcjonistyczna polityka handlowa Unii oraz strategie wielkich korporacji zdolnych narzucić polskim firmom korzystne dla siebie reguły gry (np. za pomocą przewagi kapitałowej i kontroli sieci dystrybucji).

Read the rest of this entry »

Pomoc prawna w formie spontanicznej wymiany informacji

Współpraca i wzajemna pomoc między państwami członkowskimi Unii Europejskiej może przybierać postać wymiany informacji, dlatego w Konwencji znalazły się także postanowienia dotyczące tego zagadnienia.

Read the rest of this entry »

Karta Praw Człowieka

Karta jest swoistą kompilacją dotychczasowych aktów prawnych obowiązujących w dziedzinie praw człowieka, rozproszonych i nierzadko wymagających uzupełnienia w drodze orzecznictwa międzynarodowych trybunałów. W jej artykule 51.2 wyraźnie stwierdzono, że nie ustanawia ona żadnego nowego uprawnienia ani zadania dla Wspólnoty lub Unii, ani nie zmienia uprawnień i zadań określonych w traktatach, funkcją lego dokumentu jest stworzenie jednolitego aktu potwierdzającego prawa wynikające z innych źródeł.6

Read the rest of this entry »

Swoboda przepływu kapitału i płatności cz. II

Na mocy Traktatu z Maastricht, w ramach uzgodnionego pierwszego etapu dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej, państwa członkowskie zobowiązały się nie tylko do znoszenia wszelkich istniejących restrykcji związanych z przepływem kapitałów i płatności, ale zadeklarowały również ,,gotowość przekroczenia stopnia liberalizacji przepływu kapitału”, przewidzianego w przepisach Traktatu. Zmiany te miały jednak uwzględniać sytuację gospodarczą państwa oraz bilans płatniczy.23 Traktat wprowadza! ponadto zakaz wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału między państwami członkowskimi UE. Przepis ten miał obowiązywać od 1 stycznia 1994 r.

Read the rest of this entry »

Prawo dostępu do dokumentów

Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim, ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i agencji Unii, niezależnie od formy, w jakiej zostały sporządzone.

Read the rest of this entry »

Korzyśći dla płci niedostatecznie reprezentowaniej

Konstytucja nie poprzestaje jednak na tej regulacji i dodatkowo w art. 33, ust. 2 dodaje listę przykładowych sytuacji, w których kobieta i mężczyzna mają równe prawa, wymieniając tu kształcenie, zatrudnienie i awanse, jednakowe wynagradzanie za pracę jednakowej wartości, zabezpieczenie społeczne, zajmowanie stanowisk, pełnienie funkcji oraz uzyskiwanie godności publicznych i odznaczeń. Lista ta ma charakter otwarty.

Read the rest of this entry »

Sylwetka absolwenta i perspektywy na rynku pracy

Od początku wprowadzenia studiów licencjackich, Centrum Europejskie czyniło starania o wprowadzenie obowiązkowych lektoratów języków europejskich. Stało się to możliwe dwa lata temu. Obecnie studentów CE UW obowiązuje lektorat języka francuskiego ze względu na jego kluczowe znaczenie w procesach integracji europejskiej (jest to język, w którym stanowione jest prawo europejskie i zarazem podstawowy język administracji w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu). Podczas gdy dobra znajomość angielskiego jest milcząco założona, Centrum oferuje pewną liczbę zajęć w tym języku i planuje rozszerzenie obowiązku lektoratów o jeszcze jeden język, co może w przyszłości zaowocować prowadzeniem większości dydaktyki w językach zachoduio- europejskich.

Read the rest of this entry »

Konkluzje

Specyficznym wyróżnikiem zmian systemowych w Polsce i wielu innych europejskich państwach pokomunistycznych, stała się „modernizacja przez integrację”, łącząca transformację ustrojową z wchodzeniem do struktur euroatlantyckich. Najsilniejszą stroną takiej strategii jest wytworzenie mechanizmów wymuszających dostosowanie Polski do reguł i standardów Unii Europejskiej wraz z otwarciem szans rozwojowych uruchamianych dzięki nowym relacjom z Zachodem (zmiany instytucjonalne, wchodzenie w sieci biznesu, awans cywilizacyjny, bezpieczeństwo geopolityczne itd.). Paradygmat modernizacyjny sta! się głównym źródłem reformatorskich programów nowych elit władzy i ich zaplecza społecznego. Dostarcza też wzorów rozwiązań funkcjonujących w krajach wysoko rozwiniętych, które w zasadniczy sposób określiły kształt zmian ustrojowych w Polsce.

Read the rest of this entry »