Archive for Luty, 2015

Przechwytywanie połączeń telekomunikacyjnych

W kwestii przechwytywania połączeń telekomunikacyjnych Rada zaproponowała możliwość przechwytywania połączeń na terytorium trzeciego państwa członkowskiego bez jego technicznego wsparcia. Tak więc jeżeli podmiot podsłuchu znajduje się na terytorium innego państwa, a przechwytywanie połączeń jest zlecone przez odpowiednie organy władzy jednego państwa członkowskiego (państwa przechwytującego) dla celów dochodzenia karnego i pomoc ze strony państwa, na którego terytorium podmiot się znajduje nie jest konieczna, wówczas przechwytujące państwo członkowskie powinno zawiadomić o przechwytywaniu w następujących przypadkach:

Read the rest of this entry »

Negocjacje w Unii Europejskiej

Dla administracji narodowych dzisiejszych kandydatów, czlonkostw’0 w UE oznaczać będzie początek niekończącego się maratonu negocjacyjnego. Hiszpański ekspert ds. polityki europejskiej tak mówi! o własnych doświadczeniach z okresu akcesji: „aby stawić czoło wyzwaniu, jakim w procesie akcesji było przejście od negocjacji dwustronnych do negocjacji wielostronnych już po przystą/iieniu do Wspólnoty, trzeba było przejść od zarządzania jednym projektem – negocjowaniem akcesji – do negocjacji i zarządzania tym nieustającym procesem negocjacji, co wymagało znacznie więcej wysiłku”}2 ’ …

Read the rest of this entry »

Raport CBOS

Motywując udział w referendum większość respondentów wyrażała w maju przekonanie, że głos każdego Polaka będzie ważny dla ostatecznego wyniku. Dominowało wśród nich przekonanie o patriotycznym obowiązku wypowiedzenia się w sprawie przyszłości swoich dzieci i w nuków, a także przyszłości swojego kraju. Postawy takie wiązały się z akceptacją systemu demokratycznego oraz członkostwa w UE jako elementu go wzmacniającego, jak również ogólnej kultury obywatelskiej, wyrażającej się m.in. w stałym nawyku uczestnictwa w wyborach.

Read the rest of this entry »

Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE – cele

Podobnie jak Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji RP do UE, Program promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego powinien być istotnym elementem polityki zagranicznej Polski.

Read the rest of this entry »

Rola Polski we Wschodnim Wymiarze UE

Polska nie może zapominać o tym, co już zostało wypracowane w kontaktach unijno-ukraińskich. choćby niektóre ze sfer tych stosunków funkcjonowały tylko na papierze lub ieh rozwój miał tendencję spadkową. Wydaje się jednak, że możemy do nich wnieść własny wkład i impuls, gdyż stan i natężenie kontaktów- polsko-ukraińskich są o wiele bardziej obiecujące, a zatem należy je tylko umiejętnie podtrzymać będąc już członkiem UE.

Read the rest of this entry »

Spory interpretacyjne

Z osobą generała, jak podkreśla autor, wiążą się spory interpretacyjne dotyczące jego myśli politycznej, a zwłaszcza rozumienia wielu stosowanych przez niego pojęć. Jednym z nich było zagadkowe określenie „Europa od Atlantyku do Uralu”. Szczepański uznał to za zasadniczy cel strategiczny polityki gaullistowskiej, jaki miał być realizowany dzięki wszechstronnej współpracy pomiędzy wszystkimi państwami europejskimi. Postuluje on również traktowanie koncepcji polityki zagranicznej de Gaulle’a jako całościowego systemu, w ramach którego głównymi celami strategicznymi była niezależność Francji oraz równowaga w systemie międzynarodowym w wymiarach globalnym, atlantyckim i europejskim. Do innych celów strategicznych im podporządkowanych należała współpraca ogólnoeuropejska, zgodnie z hasłem: „odprężeń ie-porozumienie-wspólpraca” (detente-entente-cooperatiori), jak również jedność Europy Zachodniej. Ten ostatni system autor dzieli na mniejsze podsystemy obejmujące tzw. Małą Europę (EWG), Europę Śródziemnomorską oraz Wielką Brytanię. Jako ostatni cel strategiczny wymienia się odprężenie w stosunkach z Europą Wschodnią.

Read the rest of this entry »

Świadomość istoty procesu integracyjnego Europy Zachodniej

Osnowę myślową tekstu stanowi obserwacja wciąż niskiego jeszcze w Polsce stopnia świadomości na temat istoty procesu integracyjnego Europy Zachodniej, do którego chcemy się przyłączyć i którego prawa, instytucje oraz polityki (w tym walutę) będziemy zobowiązani przyjąć i stosować. Problem w tym, że system ten prócz ,,automaty cznych” dobrych stron czy-‚ skutków (np. w zakresie polityki spójności i solidarności czy forsowania rządów prawa, na których dobroczynny i dyscyplinujący w’plyw tak w Polsce liczymy) wymaga też aktywności i innowacyjności w rozwijaniu i popieraniu własnych, wewnętrznych mechanizmów rozwojowych. Chodzi także o uniknięcie pułapki, jaką stwarza dla administracji państw postkomun !stycznych psychologia i swoisty terror dostosowania do standardów Unii Europejskiej. Zbyt często owo dostosowywanie staje się ostatecznym celem i miarą sukcesu, stanowiąc namiastkę własnej aktywności i skutkując przyjęciem postawy naśladowczej.

Read the rest of this entry »

Podsłuch telekomunikacyjny

W toku dochodzenia może okazać się niezbędne przechwycenie rozmów czy innych form połączeń telekomunikacyjnych na terytorium innego państwa członkowskiego. Konwencja przewiduje współpracę w tego rodzaju działaniach operacyjnych.

Read the rest of this entry »

Co wymaga zmian

Powyższe uwagi nie oznaczają, iż w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego nie dałoby się znaleźć także słabszych punktów, choć często leżą one w innych miejscach niż wskazują na to niektórzy’ z jej krytyków.

Read the rest of this entry »

Treść i metody istytucji szkolnictwa wyższego

Poniższe punkty adresowane są do rządów oraz do instytucji szkolnictwa wyższego, w zależności od podziału kompetencji w danym państwie.

Read the rest of this entry »

Działalność dydaktyczna Instytutu Europejskiego

Od 1980 r. Instytut prowadzi roczne studia podyplomowe „Integracja Europejska” w zakresie prawa wspólnotowego oraz międzynarodowego prawa gospodarczego. Program koncentruje się na europejskim prawie materialnym, instytucjonalnym, konkurencji i podatkowym oraz zagranicznej polityce handlowej. Możliwa jest też specjalizacja w konkretnych dziedzinach, jak np. media europejskie, ochrona praw człowieka w Europie, handel zagraniczny lub europejskie zarządzanie.

Read the rest of this entry »

Teorie światowego systemu

Teorie światowego systemu zaowocowały wieloma koncepcjami: periodyzacji i dynamiki jego przekształceń wraz z wpływem na państwa i grupy państw, warunków i strategii przejścia do grupy krajów o innym statusie oraz powstawania i wzorów działania ruchów antysystemowych (I.Wałlerstein) długich fal kolonializmu i dekolonizacji badanych równolegle z perspektywy rdzenia, jak i peryferii (A.Bergesen, R.Schoenberg) rozwoju lokalnego w ujęciu teorii systemu światowego (Chiny, Hongkong, Europa Wschodnia) lub deidustralizacji i reidustrializacji w USA.

Read the rest of this entry »

Osoba wezwana do stawiennictwa przed organami sądowymi

Świadek lub biegły, który w wyniku wezwania .stawi się przed organami sądowymi Strony wzywającej nie może, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, być ścigany, zatrzymany lub vr jakikolwiek inny sposób pozbawiony osobistej wolności na terytorium tej Strony, ir odniesieniu do czynów popełnionych lub orzeczeń skazujących wydanych przed opuszczeniem przez niego terytorium Strony wezwanej.

Read the rest of this entry »

„Prawo do integralności osoby ludzkiej”

Postanowienia wyrażone w art. 3 Karty: „Prawo do integralności osoby ludzkie/” są powtórzeniem odpowiednich fragmentów konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań biologii i medycyny (Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z 4 kwietnia 1997 r. oraz Protokół dodatkowy do tej konwencji o zakazie klonowania istot ludzkich z 12 stycznia 1998 r.).10 Karta w art. 3.1 ogólnie wyraża powszechne prawo do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej, a w art. 3.2 zawiera postanowienia, które wynikają z potrzeby dostosowywania katalogu praw człowieka do nowych zagrożeń, jakie są związane z rozwojem współczesnej nauki. Jest to przeniesienie prawa do integralności osoby ludzkiej na dziedzinę medycyny i biologii. Karta posługuje się tu konstrukcją otwartą, toteż wymienione kwestie nie wyczerpują ogólnej zasady i ich przestrzeganie nie oznacza, iż nie naruszono integralności fizycznej bądź psychicznej w inny sposób. W Karcie za szczególnie istotne uznane zostały: swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej wyrażona zgodnie z procedurą określoną przez prawo zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności mających na celu selekcję osób zakaz wykorzystywania ludzkiego ciała i jego poszczególnych części jako źródła korzyści finansowych zakaz reproduktywnego klonowania istot ludzkich (Karta nie zabrania ani nie zezwala na inne formy klonowania, tak więc w żaden sposób nie narzuca ustawodawcom krajowym rozwiązań co do dopuszczalności innych form klonowania).

Read the rest of this entry »