Archive for Styczeń, 1970

Wymiany akademickie oraz współpraca międzynarodowa

a. Należy zintensyfikować współpracę instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek badawczych w całej Europie – szczególnie z instytucjami w nowych państwach członkowskich – co pozwoli na:

Read the rest of this entry »

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII PREAMBUŁA

Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach.

Read the rest of this entry »

Czym jest jednolity rynek Unii Europejskiej? cz. II

Właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego winno wpływać na poprawę wyników gospodarczych państw członkowskich oraz pozytywnie oddziaływać na przemieszczanie się czynników produkcji. Ma to bezpośredni związek ze zwiększaniem skali produkcji, co pozwala na większą efektywność gospodarowania. Poprawia się także jakość towarów i usług w wyniku istnienia silnej konkurencji na ponadnarodowym rynku.

Read the rest of this entry »

Wnioski o udzielenie pomocy – procedury i formalności cz. II

W przypadku, kiedy wykonanie wniosku nie jest możliwe lub nie można wniosku wykonać całkowicie w zgodzie z wymogami postawionymi przez państwo wnioskujące, Rada zaproponowała wprowadzenie obowiązku niezwłocznego udzielenia informacji o tym fakcie. Ponadto państwo, do którego zwrócono się z wnioskiem o pomoc prawną, może wskazać warunki, które muszą zostać spełnione, żeby wniosek został zrealizowany i pomoc udzielona. Między państwami może zostać zawarte wstępne porozumienie co do prowadzenia dalszych działań (porozumienie takie może być uzależnione od spełnienia postawionych warunków). Parlament zaproponował, żeby państwo, które ma udzielić pomocy, określiło termin realizacji wniosku.

Read the rest of this entry »

WYMIAR UE ROLA POLSKI CZ. II

– B. Konsekwencje polityczne

– a) Wzrośnie stabilizacja w regionie Europy Wschodniej i Południowo- Wschodniej.

– b) Ukraina będzie musiała wybrać pomiędzy dotychczasowym przedmiotowym traktowaniem jej przez Rosję (swego głównego partnera w polityce zagranicznej), a podmiotowym traktowaniem przez Polskę i Unię Europejską, zachowując przy tym równowagę między nimi. Ukraina znajdzie się więc w środku pomiędzy Rosją a UE i wyhór dokonany przez nią będzie de facto wyborem pomiędzy’ uzależnieniem a polityką suwerenności.2’1

Read the rest of this entry »

Wypowiedź założyciela lewicowej Unii Pracy

Przykładem jest wypowiedź jednego z liderów opozycji demokratycznej z okresu PRL, działacza „Solidarności” i założyciela lewicowej Unii Pracy: „Wybitni ekonomiści i historycy gospodarki Trzeciego Świata nieraz zwracali uwagę, że z niedorozwoju nie ma wyjścia metodami liberalnych reguł gry. (…) pionierzy kapitalistycznego rozwoju – Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia – nie startowali z pozycji zacofania żadne efektywniejsze od nich potęgi ekonomiczne nie królowały wtedy na światowym rynku. Nie wychodzili też z komunizmu jest to zupełnie nowa sytuacja histoiyczna i nie ma tu gotowych recept ani sprawdzonych dróg” (K..Modzelewski, Dokąd od komunizmu?. Warszawa 1993, s.52-53). Z kolei inny polityk wywodzący się z „Solidarności”, senator I kadencji, lecz związany z ugrupowaniami prawicowymi i odwołujący się do katolickiej nauki społecznej, pisze następująco: „Kraje zachodnioeuropejskie (…) wypracowały i udoskonaliły rozliczne środki (…) utrzymania, a nawet poszerzenia swej dominacji nad krajami słabszymi. Wiodąca jest tu ideologia prymitywnego wolnego rynku, na którym w całym majestacie prawa (…) partner silniejszy gospodarczo niszczy słabszego, przejmując jego własność, wprowadza swoje zarządzenia, pomnaża własne korzyści. (…) Temu celowi służą, a przynajmniej sprzyjają mu, wielkie międzynarodowe instytucje finansowe (…) nie mówiąc już o brukselskiej centrali Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (dziś UE). (…) pod osłoną ideologii współpracy europejskiej występuje realne zagrożenie dominacji niemieckiej i zachodniego wyzysku ekonomicznego oraz faktyczne ograniczenie naszej suwerenności gospodarczej na rzecz władz UE w Prukseti” (W.Bojarski, Więcej Polski … Póki my żyjemy, Warszawa 1997, s. 119). i w koalicjach samorządowych), przełamuje podział na ugrupowania postkomunistyczne i postsolidarnościowe dominujący po 1989 r.

Read the rest of this entry »

Dominacja koncepcji neoliberalnych w Polsce

Skoro na Zachodzie postrzegano państwa naszego regionu w kategoriach zbliżonych do „krajów rozw ijających się”, to jakie wnioski teoretyczne i praktyczne wyciągnęły z takiej diagnozy nowe elity polityczne i gospodarcze reformujące państwa posocjalistyczne? Czy specyfika rozwojowa krajów wychodzących z socjalizmu państwowego stała się przedmiotem refleksji przekładającej się na działania ich decydentów?

Read the rest of this entry »