Zasada demokratycznej równości

We wszystkich swoich działaniach Unia szanuje zasadę równości swoich obywateli. Instytucje Unii traktują wszystkich z jednakową uwagą.

Read the rest of this entry »

Konieczność regulacji w sferze prywatnego obrotu ziemią rolniczą

Prywatny obrót gruntami rolnymi obejmuje około 100 tys. transakcji sprzedaży rocznie, w których stronami są rolnicy. Przedmiotem większości tych transakcji są niewielkie obszarowo nieruchomości (przeciętnie jest to około 3 ha). Z tych właśnie względów – pomimo znacznej skali obrotu – w niewielkim stopniu przyczyniał się on dotychczas do pozytywnych zmian strukturalnych. Często przynosił nawet odwrotny rezultat w sytuacjach, gdy nabywcą części gruntów danego gospodarstwa była osoba do tej pory nie będąca rolnikiem.

Read the rest of this entry »

Wikipedia – O nauczaniu w Polsce

Nie ulega wątpliwości, że na temat nauczania w Polsce powiedziano już naprawdę wiele. Niemniej jednak warto zadać sobie pytanie, czy powiedziano już wszystko? Zdania na ten temat mogą być podzielone i w zasadzie nie jest to coś, co powinno budzić zdziwienie. Można wręcz powiedzieć, że powinno to być absolutnie jasne. W końcu nauczanie to bardzo ważny temat — nauczanie ma fundamentalny wpływ na przyszłość dzieci Read the rest of this entry »

Ustanowienie Unii

Odzwierciedlając wolę obywateli i państw Europy zbudowania wspólnej przyszłości, niniejsza Konstytucja ustanawia Unię Europejską, której Państwa Członkowskie powierzają kompetencje dla osiągnięcia ich wspólnych celów. Unia koordynuje polityki Państw Członkowskich, zmierzające do osiągnięcia tych celów oraz wykonuje w trybie wspólnotowym kompetencje powierzone jej przez Państwa Członkowskie.

Read the rest of this entry »

Ważniejsze aspekty integracji z Unią Europejską

Jednym z ważniejszych aspektów integracji z Unią Europejską jest także kształtowanie spojrzenia na nasze problemy z poziomu globalizacji i zmian zachodzących w całej UE. Takie podejście wymaga istotnej zmiany poznawczej, również wśród polskich orędowników prozachodniej modernizacji. Każda koncepcja teoretyczna jest w jakiejś mierze naznaczona lokalnym kolorytem. Można wyróżnić pewne kwestie, które (w zależności od geograficznego i społecznego umiejscowienia tego, kto się nimi posługuje) niemal nieuchronnie postrzegane są w odmiennej perspektywie. Teorie rozwoju społecznego nie są w tym względzie wyjątkiem. Czym innym jest modernizacja lub globalizacja z perspektywy tych, którym przynoszą one korzyści, a czym innym dla tych, którzy na tych procesach tracą.

Read the rest of this entry »

Większość kwalifikowana

– 1. Jeżeli Rada Europejska lub Rada Ministrów’ podejmuje decyzje większością kwalifikowaną, taką większość stanowa większość Państw Członkowskich, reprezentująca co najmniej trzy piąte ludności Unii.

Read the rest of this entry »

Wnioski o udzielenie pomocy – procedury i formalności

Podjęcie działań w ramach instytucji pomocy prawnej wymaga skierowania odpowiedniego wniosku do właściwych władz państwa, ze strony którego pomoc jest pożądana. Rada proponowała, aby formalności i procedury związane z udzieleniem wzajemnej pomocy były stosowane przez państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek (państwo wezwane) zgodnie ze wskazaniami organów władzy państwa wnioskującego (wzywającego), o ile wskazania te nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami prawnymi istniejącymi w pierwszym z nich. Wniosek powinien zostać wykonany w terminie wskazanym i należycie uzasadnionym przez państwo wzywające. Parlament zaproponował zmiany dotyczące terminów – zgodnie z tą propozycją, państwo, do którego skierowano wniosek powinno uwzględnić wszystkie terminy wynikające z procedury oraz terminy wskazane przez państwo wnioskujące o pomoc. Natomiast paragraf ł artykułu 4 w ostatecznej wersji Konwencji wskazuje na formalności i procedury określone przez państwo członkowskie, ale tytko na takie, które nie stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawnymi państwa, do którego skierowano wniosek. Dopiero paragraf 2 tegoż artykułu określa, że wniosek powinien zostać wykonany niezwłocznie – z uwzględnieniem nieprzekraczalnych terminów proceduralnych oraz innych terminów wskazanych przez wnioskujące państwo, o ile zostały należycie uzasadnione.

Read the rest of this entry »

Wykładowcy/badacze

a. Rządy lub jednostki szkolnictwa wyższego – w zależności od kompetencji – powinny podjąć różne działania, mające na celu podniesienie kwalifikacji wykładowców/badaczy:

Read the rest of this entry »

Wymogi procesu decyzyjnego UE i rola administracji narodowych

Unia Europejska nie narzuca modelu działania administracji narodowych. Jednakże wpływ prawa wspólnotowego i ciągle poszerzający się zakres współpracy administracji narodowych między sobą i z administracją unijną wywierają rosnący wpływ’ na ich funkcjonowanie: „JE istocie, nikt nie potrafi powiedzieć precyzyjnie, gdzie wpływ UE na administracje narodowe się zaczyna i gdzie się kończy”.10 Zobowiązania narodowych administracji wobec Unii mają przy tym charakter nie tylko ogólnych norm czy zasad, ale także regulacji obligatoryjnych. I tak np. art. 10 Traktatu WE zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego wykonania aktów’ prawa UE na gruncie krajowym oraz niezakłócania jej systemu instytucjonalnego i równowagi finansowej.11

Read the rest of this entry »

Wynik „szczytu” w Kopenhadze

Wynik „szczytu” w Kopenhadze, powszechnie pozytywna ocena wystąpienia premiera Millera i generalnie towarzysząca temu wydarzeniu atmosfera sukcesu, niezaprzeczalnie przyczyniły się do pobudzenia zainteresowania i akceptacji dla członkostwa. Wydarzenia te zapoczątkowały odczuwalną ilościowo i jakościowo zmianę postaw wobec dobiegających końca, toczących się od lat procesów. W styczniu 2003 r, wyniki pomiarów’ czterech agencji wskazywały zgodnie wzrost ocen pozytywnych wobec akcesji (w granicach od 68 do 76%) i spadek deklaracji negatywnych (do poziomu 16-19%). Mimo procentowego wzrostu zwolenników i spadku odsetka przeciwników, charakterystyki społeczne tych grup nie uległy istotnej zmianie: zdeklarowani zwolennicy to nadal ludzie wstępujący w dorosłe życie (24-35 lat), wykształceni, lepiej sytuowani i mieszkający w dużych ośrodkach miejskich, zaś zdeklarowani przeciwnicy to najczęściej osoby starsze, renciści, mieszkańcy wschodnich regionów Polski i rolnicy.

Read the rest of this entry »

Zasada opieki państwa nad obywatelami

Wyłączenie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w odniesieniu do ich funkcji sądowej jest oczywiście podyktowane ich niezależnością i niezawisłością. obowiązku informowania Sejmu (art. 208-212). Na gruncie prawa wspólnotowego zagadnienia te są szerzej potraktowane w artykułach 21 i 195 Traktatu WE, które to wywarły największy wpływ na kształt regulacji Karty dotyczącej ombudsmana.

Read the rest of this entry »

Zasada równości kobiety i mężczyzny

B.Gronowska zarzuca regulacjom sytuacji mniejszości w Konstytucji, iż swe gwarancje uzależniają od kryterium obywatelstwa polskiego oraz ograniczają swój zakres do praw z zakresie edukacji, religii i kultury. Co prawda mniejszości narodowe są zdefiniowane przez zalecenie Rady Europy z 1990 r. w sprawie praw mniejszości z uwzględnieniem kryterium obywatelstwa, ale autorka ta, obserwując najnowsze trendy międzynarodowe, zauważa tendencję odchodzenia od tak nakreślonych, sztywnych kryteriów. Podaje jako przykład art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych Komitetu Praw Człowieka, w którym zrezygnowano całkowicie z wymogu obywatelstwa, a ponadto z warunku odpowiednio długiego pobytu na terytorium określonego państwa – por.: B.Gronowska. op.clt.. s.96.

Read the rest of this entry »

Zasoby Unii

– 1. Unia pozyskuje środki niezbędne do osiągnięcia swych celów i realizacji swych polityk.

– 2. Bez uszczerbku dla innych dochodów, budżet Unii jest finansowany w całości z jej zasobów własnych.

Read the rest of this entry »

Wyjazdy na kursy językowe w lecie

Wyjazdy na kursy językowe organizowane są przede wszystkim w lecie. Niejedna osoba chce pojechać w miłe miejsce, odpocząć, a jednocześnie czegoś się nauczyć. Jest to realne i nie kosztuje kroci – za 5000-6000 złotych można zorganizować dobry wyjazd w ciekawe miejsce. – do Londynu, na Maltę, do Berlina lub Poczdamu czy Barcelony. Miło, przyjemnie i niedrogo. Wiele osób docenia takie kształcenie, będące kontynuacją nauczania w innej formie. Wyjazd, nauka, zwiedzanie, uprawianie sportu, miłe spędzanie czasu – to można znaleźć podczas kursu językowego. Wyjazdy na kursy językowe organizują szkoły językowe oraz biura podróży. Jest to znakomita oferta, która pozwala twórczo spędzić czas. Niejedna osoba ma zamiar z takiego kursu skorzystać. Warto o tym pamiętać. Gdyby nie kurs językowy to byłoby trudno, a tak można spokojnie odpoczywać jednocześnie ucząc się czegoś pożytecznego. Taka wiedza to najważniejsza sprawa. Szkół językowych nie brakuje, a wiele osób ma zamiar korzystać z ich oferty. Wiele osób tak bardzo chce znać język obcy, że uczyni wszystko dla wiedzy oraz umiejętności. W taki sposób można uczyć się angielskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego. Im więcej języków zna człowiek, tym większa jego wartość na rynku pracy. Dobry kurs to podstawa, dzięki niemu można zdobyć wiele umiejętności. Jakość nauczania poza Polską bywa różnorodna, wcale nie musi być bardzo wysoka, czasami bywa bardzo niska. Nie ma znaczenia czy nauka jest oferowana przez osoby prywatne, czy przez szkoły językowe. Wiele osób chce znać język i to jest dla nich najważniejsza sprawa. Dobry kurs warto mieć w swoim portfolio, dzięki udziałowi w tej formie kształcenia otrzymuje się dodatkowe możliwości zawodowe. Wiadomo, że dobre kształcenie to na pewno podstawa. Na taki kurs można jechać co roku, bo zawsze jest to sposób na podnoszenie kwalifikacji oraz zyskiwanie dodatkowych umiejętności. Zachęcamy do takiego podejścia do wiedzy i jej zyskiwania.